GS Đặng Hùng Võ: “Dùng tư duy của kinh tế chia sẻ để xử lý vấn đề condotel”

GS Đặng Hùng Võ cho rằng condotel thuộc mô hình kinh tế chia sẻ nhưng Việt Nam đang nhìn condotel ở góc độ kinh tế truyền thống.

Kỷ niệm 50 năm VCCI - cách đây 2 ngày

Tác giả: BBT