Doanh nghiệp hỏi: Thông tin cần khai báo với một số hàng hóa nhập khẩu có rủi ro về giá. Xác định mã loại hình khai báo với hàng hóa không thanh toán.

 VCCI trả lời:

Về giá trị hải quan:

Căn cứ quy định tại Điều 3 Thông tư 39/2015/TT/BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính thì: Người khai hải quan tự kê khai, tự xác định giá trị hải quan theo các nguyên tắc và phương pháp xác định trị giá hải quan quy định tại Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/QH13 ngày 23/06/2014, Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, tính trung thực của các nội dung kê khai và kết quả tự xác định giá trị hải quan. Các nội dung khai báo được chi tiết tại tờ khai hàng hóa nhập khẩu theo phụ lục I Thông tư số 39/2018/TT-BCT và tờ khai có trị giá (nếu có) theo quy định tại mục II Thông tư số 39/2018/TT-BCT ngày 25/3/2015.

Cơ quan hải quan kiểm tra trị giá khai báo, xử lý kết quả kiểm tra theo quy định tại khoản 14 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 sửa đổi, bổ sung Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Về xác định mã loại hình khai báo với hàng hóa không thanh toán:

Theo hướng dẫn tại Công văn số 2765/TCHQ-GSQL ngày 01/4/2015 của Tổng cục Hải quan, mã loại hình khai báo hải quan đối với hàng hóa không thanh toán là:

-Hàng hóa nhập khẩu: H11

-Hàng hóa xuất khẩu: H21

Bạn đang đọc bài viết VCCI giải đáp về vấn đề khai báo một số hàng hóa nhập khẩu có rủi ro về giá tại chuyên mục Pháp luật của Báo Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: (024) 3.5771239,