Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021 đã đặt ra đặt ra mục tiêu Chỉ số Nộp thuế nâng lên 30- 40 bậc, năm 2019 từ 7-10 bậc; Chỉ số Giao dịch thương mại qua biên giới lên 10-15 bậc, năm 2019 tăng từ 3-5 bậc…

công tác cải cách thủ tục hành chính thuế thời gian qua đã đạt được mục tiêu là phục vụ tốt nhu cầu của người dân và doanh nghiệp

Đã có 99,93% doanh nghiệp tham gia sử dụng dịch vụ khai thuế điện tử

Trong năm 2018, Bộ Tài chính đã thực hiện rà soát tổng thể 987 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý và ban hành Quyết định phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa 176 thủ tục hành chính. Đồng thời, đã đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa 190/370 điều kiện kinh doanh. Đến nay, đã trình Chính phủ ban hành 2 Nghị định để cắt giảm, đơn giản 133/190 điều kiện.

Bộ Tài chính đã triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến đối với 987 thủ tục hành chính. Trong đó, 293 dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 4. Việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính thuế, hải quan tiếp tục được chú trọng và mở rộng triển khai.

Hiện nay, dịch vụ khai thuế, nộp thuế và hoàn thuế điện tử đã triển khai đến 63/63 Cục thuế địa phương và 100% Chi cục Thuế trực thuộc. Theo đó, đã có 99,93% doanh nghiệp tham gia sử dụng dịch vụ khai thuế; 98,19% doanh nghiệp đăng ký sử dụng dịch vụ nộp thuế qua mạng; 93,2% hồ sơ tiếp nhận về hoàn thuế.

Về triển khai cơ chế một cửa quốc gia, đã có 173 thủ tục hành chính của 13 Bộ, ngành kết nối, với gần 1,9 triệu hồ sơ của khoảng 27.000 doanh nghiệp. Dự kiến đến hết Quý I năm 2019, tổng số thủ tục hành chính sẽ triển khai trên Cơ chế một cửa quốc gia là 180/250 thủ tục đến 2020 (chiếm 72%). Về Cơ chế một cửa ASEAN, Việt Nam đã chính thức trao đổi thông tin C/O mẫu D điện tử với 4 nước Singapore, Malaysia, Indonesia, Thái Lan từ ngày 01/01/2018. Tính đến ngày 30/01/2019, tổng số C/O Việt Nam nhận từ 04 nước ASEAN là 63.428. Tổng số C/O Việt Nam gửi sang các nước là 108.753.

Theo ông Bùi Văn Nam, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, công tác cải cách thủ tục hành chính thuế thời gian qua đã đạt được mục tiêu là phục vụ tốt nhu cầu của người dân và doanh nghiệp. Nhiều thủ tục hành chính thuế đã được cắt giảm, đơn giản hóa, rút ngắn đáng kể thời gian thực hiện, qua đó, đã góp phần tháo gỡ nhiều khó khăn cho doanh nghiệp, tác động tích cực đến việc cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và được xã hội và người dân, doanh nghiệp đánh giá cao.

Theo kết quả xếp hạng Chỉ số đánh giá chi phí tuân thủ thủ tục hành chính 2018 (APCI 2018) của Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ, chi phí tuân thủ các thủ tục hành chính về thuế là thấp nhất trong 8 nhóm thủ tục được đánh giá với chi phí tuân thủ chỉ 73,7 nghìn đồng, chỉ tương đương với 0,58% chi phí tuân thủ trung bình của 8 thủ tục hành chính được khảo sát và 0,1% chi phí tuân thủ của nhóm cao nhất.

Trong thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ tập trung thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp. Đó là triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu nâng xếp hạng nhằm tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Việc ban hành các thủ tục hành chính mới sẽ được kiểm soát chặt chẽ, đồng thời rà soát, đánh giá các thủ tục hành chính hiện hành nhằm tiếp tục đẩy mạnh cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính nhằm tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, đồng thời đảm bảo yêu cầu quản lý. Cùng với việc tiếp tục rà soát và đề xuất sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý chuyên ngành theo định hướng cắt giảm các thủ tục hành chính không cần thiết; Bộ Tài chính sẽ tiếp tục rà soát cắt giảm, đơn giản điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ theo hướng tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế...

Riêng trong lĩnh vực thuế, ông Bùi Văn Nam cho biết, trong năm 2019, để tiếp tục cắt giảm chi phí tuân thủ khi thực hiện các thủ tục hành chính thuế, ngành thuế tiếp tục rà soát, đánh giá các công việc, các thủ tục vẫn còn có thể cải cách, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp. Cụ thể, qua phân tích, trong thủ tục hành chính Thuế có 5 bước thực hiện gồm: Tìm hiểu thông tin; Chuẩn bị hồ sơ; Nộp hồ sơ; Chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ; Nhận kết quả. Trong đó, theo báo cáo Chỉ số APCI 2018, bước Tìm hiểu thông tin và Chuẩn bị hồ sơ là 2 bước chiếm nhiều thời gian nhất trong 5 bước thực hiện thủ tục hành chính đối với bất kỳ doanh nghiệp nào.

Ngành thuế sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính thuế, bao gồm việc hướng dẫn sử dụng và tư vấn xử lý tình huống khi thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến để có thể giảm được thời gian tại các bước Tìm hiểu thông tin, Chuẩn bị hồ sơ và Chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ. Bên cạnh đó, ngành Thuế sẽ tiếp tục hoàn thiện ứng dụng công nghệ thông tin để hỗ trợ cho việc thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến qua mạng internet được nhanh chóng, thông suốt, từ đó cắt giảm được thời gian trong bước Nộp hồ sơ và Nhận kết quả.

Bạn đang đọc bài viết Ngành Tài chính tiếp tục cắt giảm, đơn giản điều kiện kinh doanh tại chuyên mục Chính trị - Xã hội của Báo Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: (024) 3.5771239,