“Năm dân vận chính quyền” 2018 với nhiều kết quả quan trọng

Mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức nhưng đất nước tiếp tục phát triển và hoàn thành 12/12 chỉ tiêu Quốc hội giao, GDP cả năm đạt 7,08%, cao nhất 10 năm kể từ khủng hoảng kinh tế 2008, GDP bình quân đầu người đạt 2.587 USD.

Công tác dân vận chính quyền, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo, điều hành của Nhà nước và của cấp ủy, chính quyền các cấp đã đạt được kết quả quan trọng, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, bảo đảm ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Toàn cảnh Hội nghị

Toàn cảnh Hội nghị

Đặc biệt, từ khi Ban Chấp hành Trung ương ban hành Nghị quyết số 25 về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; Bộ Chính trị ban hành Quyết định số 290 về “Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị”; Ban Bí thư ban hành Kết luận số 114 về “Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp” và Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 16 (Thay thế Chỉ thị số 18) về “Tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới”, công tcas dân vận chính quyền được quàn triệt, tổ chức triển khai đồng bộ, thực hiện bài bản hơn, thường xuyên hơn, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. 

Một số địa phương đã xây dựng tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện công tác dân vận chính quyền qua hình thức chấm điểm và đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ. 

Thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền đã góp phần tiếp tục nghiên cứu, xây dựng và hoàn thiện thể chế xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Công tác dân vận, dân chủ luôn gắn chặt với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và triển khai các cuộc vận động, phong trào thi đua do Trung ương phát động.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Hội nghị toàn quốc tổng kết và đánh giá kết quả thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Hội nghị toàn quốc tổng kết và đánh giá kết quả thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Tại Hội nghị toàn quốc tổng kết và đánh giá kết quả thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ sự ấn tượng về thành phần, số lượng đại biểu đông từ Trung ương đến địa phương, “điều đó nói lên sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với công tác dân vận, trước hết là dân vận chính quyền”. Điều đó cho thấy cả hệ thống chính trị vào cuộc làm công tác dân vận, tức là gần dân, nắm dân, phục vụ nhân dân tốt hơn khi mà bệnh quan liêu, xa dân hiện nay còn nặng nề, khiến nhiều người dân oán trách.

Vẫn còn bộ phận nhũng nhiễu, xa dân

Thủ tướng nhận định, năm 2018 nhiều người làm tốt công tác dân vận và ấn tượng nhiều báo cáo tốt, thể hiện cách làm tôn trọng nhân dân của chính quyền các cấp. Tuy nhiên, người đứng đầu Chính phủ cũng nhấn mạnh, những kết quả quan trọng đã đạt được chỉ là “bước đầu”.

Công tác dân vận chính quyền cũng còn những hạn chế, như việc cụ thể hoá và tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quyết định của Đảng về công tác dân vận có lúc, có nơi chưa kịp thời; chưa phát huy hết sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác dân vận. Trong một số trường hợp, chưa đánh giá, dự báo kịp thời những diễn biến tư tưởng nhân dân; chậm đổi mới nội dung, phương thức vận động, tập hợp quần chúng trong tình hình mới.

Một số cơ quan, đơn vị, nhất là người đứng đầu chưa nhận thức đầy đủ về vị trí, vai trò của công tác dân vận chính quyền. công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng, ban cán sự Đảng một số cơ quan, đơn vị chưa chủ động, quyết liệt. Công tác kiểm tra, giám sát và giải quyết công việc với người dân chưa thường xuyên; sự phối hợp giữa chính quyền, các ban, ngành với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức Chính trị - xã hội nhiều nơi chưa chặt chẽ, đồng bộ.

"Đặc biệt, một bộ phận không phải là ít coi thường công tác dân vận, chưa tạo được sự ủng hộ mạnh mẽ của nhân dân. Không ít cán bộ không sát dân, xa dân, nhũng nhiễu, tiêu cực, mất uy tín với nhân dân, không đối thoại với nhân dân, thường giao cấp phó, cấp chuyên viên đối phó và chủ yếu “nhặt” đơn thư của nhân dân", Thủ tướng nhấn mạnh.

Theo Thủ tướng, hành trang lớn nhất của chúng ta không chỉ là những con số đã đạt được trong năm 2018 mà sâu sắc hơn cả chính là niềm tin, sự kỳ vọng của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, của hệ thống chính trị; những người có quyền, có chức từ cấp thấp đến cấp cao đều cần nêu gương, tận tụy, lo cho dân, phục vụ nhân dân. Sức mạnh lớn nhất là sức mạnh của ý Đảng, lòng dân, là sức mạnh của sự đồng lòng, cùng nhau chia sẻ khát vọng để phục vụ nhân dân, mục tiêu cuối cùng là cùng nhau chỉa sẻ những gia trị của hai tiếng “Đồng bào”.

Thủ tướng lưu ý các bất ổn cần quan tâm như tình trạng khiếu kiện đông người phức tạp, tình trạng một bộ phận cán bộ mất dân chủ, không đối thoại với người dân. Thủ tướng nhắc lại lời dạy của cha ông, “nói phải củ cải cũng phải nghe”, “đem đại nghĩa để thắng hung tàn, lấy trí nhân để thay cường bạo” hay “tư tưởng không thông, bi đông cũng nặng”. 

Thủ tướng cho rằng, việc giải phóng mặt bằng, đất đai “làm không sâu, không kỹ, không thuyết phục, thiếu kiên trì, nhiều cán bộ chính quyền chưa làm tốt”, là vấn đề nổi cộm hiện nay.

Nhiệm vụ trọng tâm

Thủ tướng cho biết Chính phủ đã xác định phương châm hành động của năm 2019 chính là “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả”, xây dựng chính phủ kiến tạo phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn. Thủ tướng yêu cầu tất cả các cấp, các ngành quán triệt và thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ này, có kế hoạch cụ thể triển khai, khắc phục cho được bệnh quan liêu, xa dân, “trên nóng, dưới lạnh”.

Tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình và Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai đã ký kết kế hoạch phối hợp thực hiện Năm dân vận chính quyền 2019 giữa Ban Cán sự Đảng Chính phủ và Ban Dân vận TW

Tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình và Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai đã ký kết kế hoạch phối hợp thực hiện Năm dân vận chính quyền 2019 giữa Ban Cán sự Đảng Chính phủ và Ban Dân vận TW

Năm 2019 với 7 nhiệm vụ trọng tâm cùng với phương châm hành động năm 2019 của Chính phủ để phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn. Trong đó nổi bật là việc tiếp tục phối hợp từ Trung ương đến địa phương thiết thực hơn, hiệu quả hơn năm dân vận chính quyền 2019;Tập trung giải quyết các đơn thư khiếu kiện đông người, ồn ào; đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức trách nhiệm của cả hệ thống Chính trị, nhất là người đứng đầu.

Thủ tướng nhắc nhở, năm 2019 phải làm tốt hơn năm 2018, đề nghị các Bộ, ngành Trung ương, chính quyền địa phương thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị. Mục tiêu cao cả nhất của Đảng, Nhà nước chính là nâng cao đời sống nhân dân cả vật chất và tinh thần. Thủ tướng nói. “Anh nói công tác dân vận chung chung mà để dân đói, rét, tết này thiếu cơm lạt muối, vùng thiên tai không được quan tâm, vùng sâu, vùng xa, người dân tộc thiểu số khó khăn không được giải quyết thì làm sao dân tin được”.

Một trong những nhiệm vụ mà Thủ tướng nhấn mạnh đó là việc tiếp tục đẩy mạnh CCHC, tinh gọn bộ máy, nâng cao chất lượng thể chế,…tiếp tục tăng cường cắt giảm, đơn giản TTHC, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, bảo đảm kịp thời hiệu quả bằng CNTT, công khai hóa, giảm hẳn, bãi bỏ chi phí không chính thức. Muốn làm dân vận tốt thì truyền thông rất quan trọng và vấn đề dân chủ và kỷ cương cũng cần được chú trọng mạnh mẽ hơn trong triển khai thực hiện.

Bạn đang đọc bài viết Năm dân vận chính quyền 2018: Những kết quả quan trọng đã đạt được chỉ là “bước đầu” tại chuyên mục Chính trị - Xã hội của Báo Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: (024) 3.5771239,