Trong dòng chảy các sự kiện nổi bật của đất nước năm 2018, doanh nhân Việt Nam để lại nhiều dấu ấn mới.