Tổng cục Thuế vừa trình Bộ Tài chính đề xuất việc áp dụng thí điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết hồ sơ đăng ký thuế bằng phương thức điện tử ở mức độ 3, 4, áp dụng tại Hải Dương, Đà Nẵng, Khánh Hòa.

Hỗ trợ NNT thưc hiện QTT

Cục Thuế Hà Nội hướng dẫn hỗ trợ người nộp thuế

Tổng cục Thuế cho biết để triển khai thí điểm, Tổng cục đã xây dựng, nâng cấp các ứng dụng có liên quan đáp ứng việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký thuế điện tử của người nộp thuế qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế, chuyển hồ sơ đăng ký thuế điện tử từ Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế và hệ thống TMS, trả kết quả giải quyết hồ sơ đăng ký thuế (trừ giấy chứng nhận đăng ký thuế và thông báo mã số thuế) cho người nộp thuế qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

Bên cạnh đó, Tổng cục Thuế đã tổ chức mời các cục thuế sẽ triển khai thí điểm đăng ký thuế điện tử thực hiện kiểm tra các chức năng trên ứng dụng liên quan đến đăng ký thuế điện tử (eTax, TMS) đảm bảo đáp ứng các yêu cầu về tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả đăng ký thuế điện tử cho người nộp thuế. Đến nay, ứng dụng đã được chuẩn bị sẵn sàng để triển khai thí điểm.

Theo Tổng cục Thuế, qua quá trình phân tích nghiệp vụ để xây dựng ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) triển khai thực hiện đã có phát sinh một số điểm cần sửa đổi, bổ sung.

Cụ thể, tại Điều 19, Điều 20 của Thông tư số 110/2015/TT-BTC (Thông tư 110)  của Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế thì thời gian tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và giải quyết hồ sơ của cơ quan thuế thực hiện sau 3 ngày làm việc kể từ ngày Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế tiếp nhận hồ sơ đăng ký của người nộp thuế, cơ quan thuế mới kiểm tra xong và trả thông báo chấp nhận hoặc không chấp nhận đăng ký thuế cho người nộp thuế.

Như vậy, trường hợp hồ sơ người nộp thuế nộp đã đầy đủ, hợp lệ, mất 03 ngày kể từ ngày người nộp thuế nộp hồ sơ, cơ quan thuế trả thông báo chấp nhận hồ sơ và từ thời điểm này tính thời gian bắt đầu giải quyết hồ sơ.

Tuy nhiên, tại Điều 9, Thông tư 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính trường hợp hồ sơ hợp lệ, cơ quan thuế giải quyết hồ sơ đăng ký thuế chậm nhất 03 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan thuế nhận được hồ sơ. Trường hợp hồ sơ cần bổ sung, cơ quan thuế thông báo cho người nộp thuế điều chỉnh ngay trong ngày làm việc (đối với hồ sơ nộp trực tiếp tại cơ quan thuế) hoặc trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ (đối với hồ sơ gửi qua đường bưu chính).

Tổng cục Thuế cho rằng giữa Thông tư 110 và Thông tư 95 chưa thống nhất, trong khi phạm vi điều chỉnh của Thông tư 110 là cách thức nộp hồ sơ và trả kết quả đăng ký thuế bằng điện tử, còn quy định về thời hạn giải quyết hồ sơ thực hiện theo quy định tại Thông tư 95. Do đó, cần sửa quy định tại Thông tư 110 để thống nhất với quy định tại Thông tư 95.

Tổng cục Thuế cho rằng, căn cứ pháp lý để triển khai thực hiện đăng ký thuế điện tử đã được Tổng cục Thuế tham mưu cho Bộ Tài chính các nội dung sửa đổi tại dự thảo sửa đổi, bổ sung Thông tư 110.

Do quy định về đăng ký thuế điện tử tại Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 110/2015/TT-BTC chưa được ban hành, trong khi việc xây dựng và kiểm thử ứng dụng CNTT ở mức người sử dụng theo các quy định mới đã hoàn thành, đồng thời thực hiện công khai dịch vụ công điện tử ở mức độ 3, mức độ 4 theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính trong năm 2019. Vì vậy, để có căn cứ pháp lý cho triển khai thí điểm đăng ký thuế điện tử cho người nộp thuế và cơ quan thuế, cần thiết phải có quyết định của Bộ Tài chính cho phép triển khai thực hiện thí điểm đăng ký thuế điện tử cho đến khi Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 110/2015/TT-BTC được ban hành và có hiệu lực.

Tổng cục Thuế đề xuất với Bộ Tài chính ban hành Quyết định về việc áp dụng thí điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết đăng ký thuế bằng phương thức điện tử và quy trình thực hiện giữa cơ quan thuế và người nộp thuế.

Nội dung thí điểm là tất cả hồ sơ đăng ký thuế theo quy định tại Thông tư số 95/2016/TT-BTC, trừ hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế là tổ chức, cá nhân theo mẫu số 08-MST do chưa có dự án CNTT để đáp ứng quy trình này.

Đối tượng triển khai thí điểm là người nộp thuế là tổ chức, cá nhân đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế. Riêng doanh nghiệp chỉ thực hiện thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế khi giải thế, phá sản với cơ quan thuế theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Phá sản và Thông tư số 95/2016/TT-BTC.

Bạn đang đọc bài viết Sẽ thí điểm dịch vụ đăng ký thuế điện tử mức độ 3, 4 tại chuyên mục Chính trị - Xã hội của Báo Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: (024) 3.5771239,