Sửa đổi quy định về đăng ký và quản trị doanh nghiệp

Dự thảo Luật đề xuất sửa đổi Điều 3 Luật Doanh nghiệp về việc thành lập doanh nghiệp theo hướng thực hiện thống nhất thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp nhằm tách bạch giữa đăng ký doanh nghiệp và quản lý chuyên ngành.

Theo đó, trường hợp luật chuyên ngành có quy định đặc thù về việc tổ chức, quản lý, tổ chức lại, giải thể và hoạt động có liên quan của doanh nghiệp thì áp dụng quy định của Luật đó.

 Bộ Kế hoạch và Đầu tư việc sửa đổi các quy định về đăng ký và quản trị doanh nghiệp sẽ có tác động lớn và tích cực tới hoạt động của doanh nghiệp tại Việt Nam.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẳng định việc sửa đổi các quy định về đăng ký và quản trị doanh nghiệp sẽ có tác động lớn và tích cực tới hoạt động của doanh nghiệp tại Việt Nam.

Theo lí giải của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, việc sửa đổi các quy định về đăng ký và quản trị doanh nghiệp sẽ có tác động lớn và tích cực tới hoạt động của doanh nghiệp tại Việt Nam.

“Các sửa đổi này sẽ giúp giảm bớt hồ sơ, giấy tờ trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính, tạo thêm thời gian để người thành lập doanh nghiệp thực hiện cam kết cũng như sửa đổi các quy định chưa phù hợp liên quan đến quản trị doanh nghiệp của Luật Doanh nghiệp hiện hành” - bộ Kế hoạch và Đầu tư khẳng định.

Đồng thời, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng sửa đổi Khoản 8 và Khoản 9 Điều 24 Luật Doanh nghiệp theo hướng bãi bỏ quy định về “địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác” của chủ doanh nghiệp tư nhân và thành viên hợp danh và của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần trên Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

Bãi bỏ yêu cầu về thành phần hồ sơ

Một điểm đáng chú ý nữa tại dự thảo lần này là Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã đề xuất sửa đổi các quy định liên quan đến tổ chức, hoạt động, quản trị doanh nghiệp tại các Điều 146, 154, 163, 164 của Luật Doanh nghiệp.

Theo lý giải của Bộ Kế hoạch và Đầu thì thì việc sửa đổi này nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và quản trị của các doanh nghiệp.

 Bộ Kế hoạch và Đầu tư việc sửa đổi các quy định về đăng ký và quản trị doanh nghiệp sẽ có tác động lớn và tích cực tới hoạt động của doanh nghiệp tại Việt Nam.

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư việc bãi bỏ yêu cầu về thành phần hồ sơ việc sửa đổi sẽ nâng cao hiệu quả hoạt động và quản trị của các doanh nghiệp.

Việc bổ sung quy định này để đảm bảo giá trị pháp lý của nghị quyết, biên bản họp đại hội đồng cổ đông, hội đồng quản trị, nhằm đảm bảo giải quyết đầy đủ và kịp thời lợi ích hợp pháp của công ty và cổ đông, thành viên có liên quan. Giảm gánh nặng về quản trị doanh nghiệp đồng thời vẫn đảm bảo được yêu cầu về năng lực chuyên môn đối với thành viên kiểm soát công ty. Đơn giản hóa tiêu chuẩn và điều kiện đối với kiểm soát viên của công ty cổ phần niêm yết, công ty do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ” - Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẳng định.

Bạn đang đọc bài viết Sẽ sửa đổi quy định về đăng kí và quản trị doanh nghiệp tại chuyên mục Pháp luật của Báo Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: (024) 3.5771239,