Ngày 17/4, Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo, MCK: DPM) tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2019 với sự tham dự của các cổ đông sở hữu 76,13% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đã xem xét, cho ý kiến và biểu quyết về các vấn đề liên quan đến kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch 2019. Các nội dung trên đều đã được ĐHĐCĐ thông qua với số phiếu đồng thuận cao.

ĐHĐCĐ cũng đã thông qua mức chi cổ tức 10% bằng tiền mặt cho năm 2018, tương ứng 1.000 đ/cổ phiếu

ĐHĐCĐ cũng đã thông qua mức chi cổ tức 10% bằng tiền mặt cho năm 2018, tương ứng 1.000 đ/cổ phiếu

Về kết quả sản xuất kinh doanh 2018, đây được cho là năm thành công của PVFCCo, với các chỉ tiêu về doanh thu (9.439 tỷ đồng), lợi nhuận trước thuế (871 tỷ đồng) đều vượt kế hoạch đã điều chỉnh và vượt xa so với kế hoạch được thông qua vào phiên họp thường niên năm 2018.

Với kết quả tích cực này, ĐHĐCĐ cũng đã thông qua mức chi cổ tức 10% bằng tiền mặt cho năm 2018, tương ứng 1.000đ/cổ phiếu.

Năm 2019 dự kiến tình hình sẽ có nhiều khó khăn do giá nguyên liệu đầu vào tiếp tục tăng, nhà máy Đạm Phú Mỹ tạm dừng hoạt động để bảo dưỡng lâu hơn dự kiến ban đầu. PVFCCo đặt kế hoạch doanh thu 8.645 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 205 tỷ đồng.

Để đảm bảo mức chia cổ tức vẫn là 10% như năm 2018, PVFCCo đặt mục tiêu tiết giảm mạnh chi phí quản lý bán hàng; thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban điều hành so với các năm trước.

Cũng tại phiên họp này, ĐHĐCĐ đã bầu bổ sung 1 thành viên HĐQT, nâng tổng số thành viên HĐQT lên 6 người, trong đó có 2 thành viên độc lập.

Bạn đang đọc bài viết PVFCCo chốt tỷ lệ chia cổ tức 10% năm 2019 tại chuyên mục Ngân hàng - Chứng khoán của Báo Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: (024) 3.5771239,