Ông Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội

Năm 2018, Hà Nội lựa chọn chủ đề là: “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”.

Với tinh thần của Chính phủ kiến tạo và phát triển, chính quyền thành phố sẽ tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác cải cách hành chính, tập trung đổi mới, sắp xếp lại bộ máy, nâng cao tinh thần trách nhiệm. Tiếp tục thực hiện đúng lộ trình, đảm bảo chặt chẽ kế hoạch cổ phần hóa các doanh nghiệp.

Đặc biệt, với việc xác định người dân, doanh nghiệp là đối tượng phục vụ, thành phố sẽ đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư. Đồng thời thực hiện quyết liệt, đồng bộ và có hiệu quả các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Phấn đấu tăng trưởng GRDP đạt 7,3 - 7,8%, nâng số doanh nghiệp thành lập mới tăng từ 12% trở lên.

Ông Nguyễn Thành Phong - Chủ tịch UBND TPHCM

TP HCM đặt mục tiêu thu ngân sách 376.000 tỷ đồng. “Muốn thu được số đó, phải bắt nguồn từ sản xuất kinh doanh. Cho nên phải lắng nghe doanh nghiệp để cải thiện môi trường đầu tư”.

Năm 2018, TP HCM đề ra chỉ tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm nội địa (GRDP) đạt 8,3 - 8,5%, trong đó ngành nông nghiệp phải tăng ít nhất 6,3%, ngành công nghiệp xây dựng tăng 7,9%, ngành dịch vụ tăng 8%, thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 10,15%. Đây là nhiệm vụ hết sức nặng nề trong điều kiện quy mô nền kinh tế Thành phố ngày càng lớn.

Ðồng thời, thành phố đẩy nhanh quá trình xây dựng chính quyền điện tử; tập trung xây dựng đề án Xây dựng TP Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2017 - 2020, tầm nhìn đến năm 2025 nhằm nâng cao chất lượng sống, phục vụ tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp trên các lĩnh vực.

Ông Đỗ Đức Duy - Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái

"Lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp là tiêu chí, thước đo đánh giá mức độ hoàn thành công việc".

Với việc siết chặt kỷ cương, kiện toàn bộ máy cùng với sự chuyển động của đội ngũ cán bộ, công chức trên tinh thần "lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp là tiêu chí, thước đo đánh giá mức độ hoàn thành công việc" được tỉnh đặc biệt quan tâm… Yên Bái phấn đấu đến năm 2020, sự hài lòng của cá nhân đối với dịch vụ do đơn vị sự nghiệp công cung cấp trên các lĩnh vực giáo dục, y tế đạt mức trên 80%; người dân và doanh nghiệp đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước đạt mức trên 80%; 90% các văn bản, tài liệu chính thức trao đổi giữa các cơ quan hành chính nhà nước được thực hiện dưới dạng điện tử…

Ông Đinh Văn Thu – Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam

Phát triển doanh nghiệp là động lực để phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Bước sang năm 2018, chúng tôi vẫn xác định phát triển doanh nghiệp là động lực để phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, mục tiêu sẽ phát triển thêm khoảng 1.100 doanh nghiệp, nâng tổng số doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh là 7.100 doanh nghiệp. Để đạt được mục tiêu này, tỉnh tiếp tục triển khai tốt 02 Nghị quyết của Chính phủ đã được ban hành trong thời gian gần đây: Nghị quyết 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh hai năm 2016-2017, định hướng đến năm 2020 và Nghị quyết 35/NQ-CP ngày 16/05/2017 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp định hướng đến năm 2020.

Ông Nguyễn Đức Long - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh

Năm 2018, Quảng Ninh được chọn là nơi tổ chức Năm Du lịch quốc gia và chuẩn bị cho Diễn đàn Du lịch ASEAN 2019.

Đây là điều kiện thuận lợi để tỉnh tận dụng cho phát triển kinh tế, thương mại, dịch vụ... Trên cơ sở niềm tin của doanh nghiệp và nhà đầu tư, Quảng Ninh đã xây dựng 12 nội dung trọng tâm, bao trùm trên tất cả các lĩnh vực phát triển kinh tế…

Trong đó, đẩy mạnh thực hiện hiệu quả ba đột phá chiến lược: đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng; đẩy mạnh cải cách hành chính; về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Ông Lê Văn Hưởng - Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang

Mục tiêu trọng tâm của tỉnh là tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, tăng cường thu hút đầu tư.

Năm 2018, Tiền Giang đặt mục tiêu số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới dự kiến đạt 730 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký mới là 3.195,7 tỷ đồng (tăng 9,3% về số lượng doanh nghiệp và 9,1% về vốn đăng ký so với thực hiện năm 2017). UBND tỉnh sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho kinh doanh, giảm tối đa chi phí khởi nghiệp, giảm chi phí đầu vào, khuyến khích đổi mới công nghệ, nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Ông Vũ Hồng Bắc - Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên

Thái Nguyên thực hiện đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai các dự án trọng điểm.

Năm 2017, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh tăng 12,6% so với năm 2016; giá trị xuất khẩu đạt 23 tỷ USD, vượt kế hoạch đề ra gần 10%; thu ngân sách ước đạt 12.000 tỷ đồng, vượt so với kế hoạch 33%...

Đây là cơ sở để tỉnh đặt mục tiêu 2018 có tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 10,5%; giá trị sản xuất công nghiệp tăng 13%; kim ngạch xuất khẩu tăng 8,7%; thu ngân sách tăng 16% trở lên; tạo việc làm mới cho thêm 15.000 lao động…

Ông Trần Ngọc Căng - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi

Ưu tiên hàng đầu trong quản lý, điều hành của UBND tỉnh Quảng Ngãi năm 2018 là tập trung sắp xếp lại tổ chức bộ máy, xây dựng hệ thống hành chính nhà nước kiến tạo, phục vụ nhân dân.

Bên cạnh đó, thực thi cam kết và đồng hành cùng doanh nghiệp, nhà đầu tư trong việc triển khai các dự án đã được cấp phép đầu tư trong các năm trước sớm đi vào hoạt động sản xuất, kinh doanh sẽ là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2018, với mục tiêu thành lập mới 1.000 doanh nghiệp trong năm.

Ông Nguyễn Đình Xứng - Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá

Mục tiêu 3 nhất, hạ tầng thiết yếu phục vụ các dự án đầu tư của doanh nghiệp đồng bộ nhất, chi phí thuê đất và lao động cạnh tranh nhất.

Với những nền tảng đã được thiết lập, năm 2018, tỉnh Thanh Hóa đã đề ra chương trình, kế hoạch hành động cho từng ngành, từng địa phương, đơn vị với những mục tiêu, bước đi, nhiệm vụ, biện pháp thực hiện rõ ràng, phù hợp. Đặc biệt, tỉnh tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút và khơi thông nguồn vốn đầu tư phát triển, phấn đấu huy động 103.000 tỷ đồng vốn đầu tư năm 2018; Hoàn thành vượt mức kế hoạch phát triển 3.000 doanh nghiệp; Phấn đấu đến năm 2020 Thanh Hóa trở thành tỉnh khá của cả nước.

Ông Đỗ Ngọc An - Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu

Thực hiện phương châm "Hành động - kỷ cương - hiệu quả", phấn đấu đạt, vượt các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018.

Với Lai Châu, doanh nghiệp hầu hết đều có quy mô nhỏ, thiếu liên kết, hạn chế về năng lực tài chính. Trong khi đó, chúng tôi lại chưa tạo được một khuôn khổ chính sách rõ ràng nhằm phát huy hết nội lực, thúc đẩy sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh. Đó là điều mà lãnh đạo Lai Châu trăn trở.

Bước sang năm 2018, Lai Châu cần có những biện pháp đồng bộ, và kiến tạo phát triển mạnh mẽ hơn. Trọng tâm là: cải cách thủ tục hành chính; thực hiện tốt chương trình hành động cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chỉ số PCI, thu hút đầu tư.

Ông Mùa A Sơn - Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên

Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi cơ cấu lao động, tái cơ cấu ngành, lĩnh vực, đảm bảo tăng trưởng bền vững.

Năm 2018, Điện Biên sẽ tập trung khắc phục, giải quyết những tồn tại, hạn chế, đặc biệt là các lĩnh vực có liên quan trực tiếp đến doanh nghiệp, nhà đầu tư... Đồng thời, tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, giáo dục cán bộ, công chức, viên chức, tạo chuyển biến rõ nét về nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức về tinh thần phục vụ người dân và doanh nghiệp, xây dựng chính quyền đồng hành phục vụ doanh nghiệp. Tuyệt đối không đặt ra các rào cản, điều kiện đầu tư kinh doanh bất hợp lý, gây cản trở hoạt động của doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Văn Trì - Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc

Tập trung phát triển hạ tầng, du lịch, thu hút đầu tư năm 2018.

Thời gian qua, công tác cải cách TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh còn có bất cập. Vì vậy, việc Vĩnh Phúc khai trương đưa Trung tâm hành chính công tỉnh vào hoạt động năm 2018 là thể hiện sự chỉ đạo quyết liệt hơn, sâu sát hơn chương trình cải cách hành chính, đặc biệt là cải cách TTHC của tỉnh. Đây là một trong giải pháp mang tính đột phá nhằm khắc phục những hạn chế, bất cập nêu trên, thực sự mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, doanh nghiệp, thúc đẩy kinh tế xã hội của tỉnh phát triển bền vững.

Bạn đang đọc bài viết Để không còn để tình trạng “trên nóng, dưới lạnh” tại chuyên mục Chính trị - Xã hội của Báo Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: (024) 3.5771239,