Đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Đoàn Đại biểu Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Đoàn Đại biểu Bộ Ngoại giao đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đoàn Đại biểu Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

 

Đoàn Đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hà Nội đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Theo TTXVN