Tổng thu ngân sách tăng hơn 300 lần so với những ngày đầu tái lập tỉnh. Thu nhập bình quân đầu người nằm trong top các tỉnh có thu nhập bình quân đầu người cao, tương đương 3.000 USD/người/năm.