HƯỚNG TỚI ĐẠI HỘI XIII: Bảo vệ tốt nền tảng tư tưởng của Đảng

Enternews.vn Có thể, các thế lực chống đối chính trị sẽ lợi dụng công tác chuẩn bị Đại hội Đảng XIII để chống phá, vì vậy, công tác đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng được xem là nhiệm vụ quan trọng.

Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng nêu rõ: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng dự kiến tổ chức vào đầu năm 2021, đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa trọng đại của đất nước. Đại hội tiến hành tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, 5 năm thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2015 – 2020 và 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 2011 – 2020, xác định phương hướng, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong những năm tiếp theo và bầu Ban Chấp hành Trung ương nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Càng gần đến thời điểm Đại hội Đảng, các thế lực thù địch, phản động, bất mãn lại càng tăng cường chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng, họ lợi dụng các kỳ Đại hội Đảng là lúc nhân dân đặc biệt quan tâm đến tình hình chính trị của đất nước nên cho rằng đây là cơ hội để tấn công, làm chuyển hoá tình hình, thay đổi đường lối chính trị ở nước ta.

Các thế lực thù địch, phản động, bất mãn, cơ hội chính trị đang điên cuồng, chống phá chúng ta bằng nhiều âm mưu, thủ đoạn khác nhau. Vừa dùng các lực lượng, phương tiện từ bên ngoài, vừa tận dụng phát triển lực lượng ở trong nước ta để tạo ra sự “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”, chống đối từ nội bộ Đảng hòng phá ta từ bên trong phá ra, làm cho ta hoang mang, dao động mất phương hướng, nghi ngờ lẫn nhau dẫn đến mất đoàn kết mà tự diễn biến, tự tan vỡ.

Bằng chứng là, một số đối tượng chính trị, cơ hội chính trị, bất mãn cũng lợi dụng tập hợp các diễn đàn, tọa đàm, phản biện, góp ý cho Đảng, lợi dụng các mối quan hệ để truyền bá những quan điểm sai trái của mình, liên tiếp viết “tâm thư”, “thư ngỏ”, “kiến nghị”, tung tài liệu vu cáo, đả kích chế độ ta, tác động vào nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, văn nghệ sĩ, trí thức…(xin phép không nêu tên một số cá nhân và tổ chức có xu hướng đi ngược lại lý tưởng của Đảng trong bài viết này).

Thực tiễn đó cho thấy, một nhiệm vụ chưa bao giờ ngừng nghỉ, là cuộc chiến đầy khó khăn, thách thức của Đảng và nhân dân đó là: Đấu tranh, phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái. Ngăn chặn hoạt động tuyên truyền xuyên tạc, chống phá đường lối lãnh đạo của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng làm thất bại mọi âm mưu của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị.

Để mọi chống phá của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị không còn đất sống, trước hết, cán bộ, đảng viên, nhân dân cần nhận diện rõ bản chất những thông tin xấu, độc của chúng để ngăn chặn sự tác động của nó vào đời sống chính trị, tinh thần của cộng đồng xã hội.

Tiếp tục đẩy mạnh công cuộc phòng, chống tham nhũng với tinh thần “Không có vùng cấm; không có ngoại lệ”. Bên cạnh việc nâng cao hiệu quả tuyên truyền, Đảng và Nhà nước cần chủ động công khai, minh bạch thông tin những chủ trương, chính sách trong giải quyết các vấn đề. Nếu chúng ta bưng bít thông tin thì đó chính là tạo điều kiện môi trường cho lực lượng phản động tung tin giả.

Quán triệt sâu sắc, nâng cao nhận thức chính trị, hành động cách mạng trong việc thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị, về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Kế đến, phải làm cho toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân nhận thức ngày càng đầy đủ hơn, sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; làm cho chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội. Vận dụng sáng tạo, không ngừng hoàn thiện, bổ sung và phát triển về lý luận làm cho chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh có sức sống lâu bền trong dòng chảy cách mạng Việt Nam.

Từ đây có thể thấy, cuộc đấu tranh tư tưởng, lý luận hiện nay là một nhiệm vụ chính trị vừa cấp bách, vừa thường xuyên và lâu dài. Đây thực sự là cuộc đấu tranh “một mất, một còn” giữa Đảng, Nhà nước, nhân dân ta với các thế lực thù địch.

Và sự chống phá của các thế lực thù địch sẽ không có đất sống nếu Đảng, Nhà nước và nhân dân ta có sức đề kháng tốt. Chính thành công của Đại hội XIII, cùng sự ổn định, phát triển của đất nước sẽ làm phá sản mọi mưu đồ của các thế lực thù địch hòng xuyên tạc, hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đánh giá của bạn:

Mời các bạn tham gia vào Diễn đàn chuyên sâu: Doanh nhân, Doanh nghiệp, Diễn đàn bất động sản, Khởi nghiệp, Diễn đàn pháp luật, Diễn đàn Tài chính

Mời các bạn tham gia vào group Diễn đàn Doanh nghiệp để thảo luận và cập nhật tin tức.

Bạn đang đọc bài viết HƯỚNG TỚI ĐẠI HỘI XIII: Bảo vệ tốt nền tảng tư tưởng của Đảng tại chuyên mục Chính trị - Xã hội của Báo Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: (024) 3.5771239,
Bình luận
Bạn còn /500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích