Chủ đề: Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều

Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều, cập nhật vào ngày: 18:02, 12/11/2019

1 2 3 4 5

[Pháp chế - THUẾ]: Vai trò của hóa đơn trong thuế GTGT

Trong thuế GTGT, hóa đơn đóng vai trò rất quan trọng giúp cho doanh nghiệp xác định số thuế GTGT phải nộp cho nhà nước. Vậy có những loại hóa đơn nào hiện đang tồn tại?