Hội nghị Ban chấp hành Trung ương lần thứ 11 khóa XII

Khai mạc Hội nghị Trung ương 11

cách đây 8 tháng | Chính trị - Xã hội

Khai mạc Hội nghị Trung ương 11

09:00, 07/10/2019

Trung ương xem xét, quyết định nhiều vấn đề quan trọng về tổ chức, cán bộ

Hội nghị Trung ương 11, khóa XII sẽ thảo luận, thông qua, quyết định những vấn đề quan trọng, liên quan trực tiếp đến công tác xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ và hệ thống chính trị…