Mặc dù mới 6h30 nhưng đoàn người đã có mặt tại Hội trường Thống nhất để tiễn đưa cố Thủ tướng Phan Văn Khải về nới an nghỉ cuối cùng.

 đoàn người đã có mặt tại Hội trường Thống nhất để tiễn đưa cố Thủ tướng Phan Văn Khải về nới an nghỉ cuối cùng.

 đoàn người đã có mặt tại Hội trường Thống nhất để tiễn đưa cố Thủ tướng Phan Văn Khải về nới an nghỉ cuối cùng.

Đoàn người có mặt tại Hội trường Thống nhất để tiễn đưa cố Thủ tướng Phan Văn Khải về nới an nghỉ cuối cùng.

Đúng 7h30, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Trưởng Ban Lễ tang - đọc điếu văn tiễn đưa cố Thủ tướng Phan Văn Khải về nơi an nghỉ cuối cùng.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng - trưởng Ban Lễ tang - đọc điếu văn tiễn đưa cố Thủ tướng Phan Văn Khải về nơi an nghỉ cuối cùng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Trưởng Ban Lễ tang đọc điếu văn tiễn đưa cố Thủ tướng Phan Văn Khải về nơi an nghỉ cuối cùng.

Điếu văn ghi rõ: Đồng chí Phan Văn Khải - nguyên ủy viên Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, nguyên Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, đại biểu Quốc hội các khóa VIII, IX, X, XI. Nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, người Đảng viên Cộng sản kiên cường, suốt đời phấn đấu cho độc lập tự do của dân tộc, hạnh phúc của nhân dân và lý tưởng Chủ nghĩa xã hội, đã vĩnh biệt chúng ta. Với sự nghiệp hơn 70 năm tham gia hoạt động cách mạng từ khi mới 14 tuổi trong đội cứu quốc xã đến khi giữ cương vị Phó Thủ tướng rồi Thủ tướng, cuộc đời của ông Sáu Khải luôn gắn liền với sự nghiệp đấu tranh thống nhất và phát triển đất nước đi lên chủ nghĩa xã hội.

"Trên các cương vị, đồng chí luôn trăn trở tìm tòi tâm huyết với sự nghiệp cách mạng dân tộc. Cùng toàn Đảng, toàn dân, thực hiện công cuộc đổi mới, đưa nước ta thoát khỏi khủng hoảng, phát triển kinh tế thị trường, mở rộng quan hệ quốc tế, thu được thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử".

Dù ở cương vị nào cố Thủ tướng Phan Văn Khải cũng thể hiện lòng trung thành, gương mẫu, nêu cao phẩm chất cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Nhân cách và con người của cố Thủ tướng Phan Văn Khải được đồng chí quý mến, bạn bè quốc tế trân trọng". - Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Trong giây phút vĩnh biệt, Tổng Bí thư xúc động chia sẻ: "Tiễn đưa anh Sáu Khải về cõi vĩnh hằng, chúng tôi nguyện đoàn kết một lòng cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ra sức phấn đấu tiếp tục đi theo con đường cách mạng mà Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn, vì một nước Việt Nam dân chủ, công bằng, văn minh. Hình ảnh cống hiến của anh mãi mãi in đậm trong tâm trí chúng tôi". 

Di quan cố Thủ tướng từ Hội trường Thống Nhất về Củ Chi
Di quan cố Thủ tướng từ Hội trường Thống Nhất về Củ Chi
Di quan linh cữu cố Thủ tướng từ Hội trường Thống Nhất về Củ Chi
Lễ hạ quan cố Thủ tướng Phan Văn Khải
Người dân Củ Chi tới tiến đưa cố Thủ tướng về nơi ăn nghỉ cuối cùng

Người dân tới tiễn đưa cố Thủ tướng Phan Văn Khải về nơi an nghỉ cuối cùng.

Nguyễn Hùng - Đình Đại