Chủ đề: Hải Dương

Hải Dương, cập nhật vào ngày: 05:27, 06/08/2020

1 2 3 4 5 6

ĐIỂM BÁO NGÀY 05/08: COVID-19 là "động lực" để thay đổi

Covid-19 lại đang thúc đẩy mọi việc theo hướng mọi thứ chuyển sang mô hình online và công nghệ hóa, ép các doanh nghiệp phải chuyển đổi số mạnh mẽ hơn giai đoạn trước.