Các giải pháp tài chính, công nghệ, chính sách thúc đẩy phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao chỉ có thể thực hiện được khi khái niệm nông nghiệp công nghệ cao được định danh chính thức.

Danh sách bài viết