Chủ đề: Đặng Hùng Võ

Đặng Hùng Võ, cập nhật vào ngày: 08:08, 15/08/2020

1 2

Chấn chỉnh quản lý 2% phí bảo trì nhà chung cư

Dự thảo sửa đổi Nghị định 99/2015/NĐ-CP được kỳ vọng sẽ chấn chỉnh nhưng vướng mắc trong quản lý 2% phí bảo trì nhà chung cư thời gian qua.