Đảng cách mạng chân chính sẽ không có thế lực nào ngăn cản nổi trên con đường dẫn dắt dân tộc đi lên!

Enternews.vn Một Đảng cách mạng chân chính có đường lối đúng, tận tuỵ, gắn bó máu thịt với nhân dân thì Đảng đó có sức mạnh vô địch, không thế lực nào ngăn cản nổi trên con đường dẫn dắt dân tộc đi lên.

Sáng nay (ngày 3/2), lễ kỷ niệm cấp quốc gia 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam được tổ chức trọng thể tại Hà Nội. 

Sự kiện do Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và TP Hà Nội phối hợp tổ chức.

Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam do Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và TP Hà Nội phối hợp tổ chức.

Trước khi bắt đầu buổi lễ, đoàn đại biểu Trung ương và TP Hà Nội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và viếng các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam là sự kiện quan trọng nhằm ôn lại lịch sử vẻ vang của Đảng và dân tộc, giáo dục và phát huy truyền thống yêu nước, tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Nâng cao niềm tự hào về truyền thống 90 năm đấu tranh cách mạng vẻ vang của Đảng và nhân dân ta; củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Đây còn là dịp cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, thi đua lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã khái quát lại lịch sử thành lập Đảng với những dấu mốc quan trọng gắn với tên tuổi vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Theo đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho rằng, lịch sử hàng nghìn năm của dân tộc ta đã chứng minh rằng yêu nước và giữ nước, kiên quyết chống ngoại xâm, bảo vệ độc lập chủ quyền và thống nhất đất nước là truyền thống cực kỳ quý báu của dân tộc ta.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng địnhp/đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, vị thế và uy tín như hiện nay

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, vị thế và uy tín như hiện nay.

Nối tiếp truyền thống đó, từ giữa thế kỷ thứ 19, khi thực dân Pháp xâm lược nước ta, không cam chịu thân phận nô lệ, nhân dân ta đã liên tiếp vùng lên đấu tranh qua các phong trào yêu nước diễn ra liên tục và mạnh mẽ bằng nhiều con đường với nhiều khuynh hướng khác nhau. Từ con đường cứu nước của các sĩ phu, cho đến con đường khởi nghĩa nông dân và con đường cách mạng tư sản.

Mặc dù đấu tranh rất kiên cường, đầy tâm huyết và chịu những hy sinh to lớn, song do hạn chế của lịch sử, nhất là thiếu một đường lối đúng, các phong trào đó đều không thành công. Lịch sử đòi hỏi phải tìm con đường mới.

Năm 1911, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành - Bác Hồ muôn vàn kính yêu của chúng ta - đã ra đi tìm con đường mới cho sự nghiệp cứu nước, đấu tranh giành độc lập dân tộc. Mang trong mình khát vọng cháy bỏng, Người đã đến với Chủ nghĩa Mác Lênin, tìm thấy học thuyết cách mạng này là con đường cứu nước đúng đắn, con đường cách mạng vô sản.

Trở về nước, Bác đã thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Cương lĩnh đầu tiên của Đảng xác định con đường cơ bản của cách mạng Việt Nam, gắn với cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc. Sau khi ra đời, gắn bó máu thịt với nhân dân, được nhân dân đồng tình và tin tưởng tuyệt đối, Đảng ta đã lãnh đạo thành công cuộc cách mạng trong 15 năm với 3 cao trào: Xô Viết Nghệ Tĩnh; phong trào đòi độc lập, giải phóng dân tộc; Cách mạng tháng Tám 1945 long trời lở đất, thành lập nên nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa ngày 2/9/1945.

Cách mạng sau đó phải đương đầu với nhiều khó khăn, đối mặt với cả giặc đói, giặc dốt, giặc ngoại xâm. Trên cơ sở đường lối đấu tranh toàn dân, toàn diện, trường kỳ, Đảng đã lãnh đạo nhân dân lần lượt đánh bại mọi kẻ thù, với đỉnh cao là chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu, buộc Pháp phải ký hiệp định Giơnevơ, chấm dứt chiến tranh tại Việt Nam.

Đại hội Đảng lần thứ VI năm 1986 đã đề ra đường lối đổi mới, nhìn thẳng vào thực tế, đánh giá đúng tình hình, thay đổi tư duy.

Kết quả, từ một đất nước nghèo nàn, lạc hậu, sau 30 năm, Việt Nam đã vươn lên trở thành một nước có thu nhập trung bình, an ninh chính trị xã hội được giữ ổn định, đời sống nhân dân được cải thiện đáng kể.

“Thực tế, sau gần 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, từ một đất nước nghèo nàn, lạc hậu, trình độ thấp, đến nay, Việt Nam đã vươn lên trở thành nước đang phát triển, có thu nhập trung bình”, Tổng Bí thư nói.

Đến nay, Việt Nam đã trở thành một quốc gia có quy mô dân số gần 100 triệu người với mức thu nhập bình quân 2.800 USD/người.

Cùng với đó, Việt Nam đã tham gia hầu hết các tổ chức quốc tế, tham gia và đóng góp tích cực vào cộng đồng quốc tế. “Với tất cả những kết quả đó, có cơ sở để khẳng định, đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, vị thế và uy tín như hiện nay”, Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho rằng, thực tiễn phong phú, sinh động của cách mạng Việt Nam trong 90 năm qua đã chứng tỏ sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng, lập nhiều kỳ tích trên đất nước Việt Nam. Mặt khác, thông qua quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta được tôi luyện và ngày càng trưởng thành, xứng đáng với vai trò và sứ mệnh lãnh đạo cách mạng và sự tin cậy kỳ vọng của nhân dân.

“Thực tiễn đó đã khẳng định một chân lý, ở Việt Nam không có một lực lượng chính trị nào khác ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam có đủ bản lĩnh, trí tuệ, kinh nghiệm, uy tín và khả năng lãnh đạo đất nước vượt qua mọi khó khăn, thử thách đưa sự nghiệp cách mạng của dân tộc ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác”, Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đồng thời khẳng định, từ sau Đại hội XII của Đảng đến nay, Đảng đã dành không ít thời gian và công sức cho công tác xây dựng Đảng, coi xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt.

Gần đây, toàn Đảng đã tiến hành xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI, khoá XII đạt được những kết quả và kinh nghiệm bước đầu rất quan trọng, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi một bước những tiêu cực, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.

Tuy nhiên, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng thẳng thắn, công tác xây dựng Đảng vẫn còn nhiều việc phải làm, nhất là việc đấu tranh chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá"; tệ tham nhũng, lãng phí, quan liêu, xa dân...

Các thế lực thù địch vẫn đang tìm mọi cách phá hoại sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta; chúng ra sức xuyên tạc, vu cáo Đảng ta, Nhà nước ta, đánh thẳng vào hệ tư tưởng, cương lĩnh, đường lối chính trị của Đảng, kích động, chia rẽ nội bộ Đảng, chia rẽ Đảng, Nhà nước với nhân dân, hòng làm tan rã Đảng ta, chế độ ta từ gốc, từ bên trong, hết sức thâm độc và nguy hiểm.

Lễ kỷ niệm được tổ chức long trọng sáng ngày 3/2 tại Hà Nội.

Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam được tổ chức trọng thể tại Hà Nội sáng ngày 3/2.

Theo Tổng Bí thư, trong điều kiện Đảng ta là Đảng cầm quyền, hoạt động trong môi trường phát triển kinh tế thị trường, mở cửa hội nhập. Cán bộ, đảng viên giữ nhiều trọng trách, thường xuyên phải đối mặt với những cám dỗ của tiền bạc, của cải vật chất, quyền lực, lợi ích cá nhân, chúng ta càng phải chăm lo giữ vững bản chất cách mạng và tính tiên phong của Đảng.

“Nếu không nhận thức sâu sắc điều này, nếu cán bộ, đảng viên không tích cực và kiên trì rèn luyện và học tập thì rất dễ bị thoái hoá, biến chất”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nói.

Vấn đề giữ vững bản chất của Đảng - một Đảng Cộng sản, đảng cách mạng chân chính, hoạt động vì sự nghiệp của giai cấp công nhân, của dân tộc, vì lợi ích của nhân dân là vấn đề hết sức cơ bản và quan trọng.

“Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng cảnh báo: 'Một dân tộc, một đảng và mỗi con người, ngày hôm qua là vĩ đại, có sức hấp dẫn lớn, không nhất định hôm nay và ngày mai vẫn được mọi người yêu mến và ca ngợi, nếu lòng dạ không trong sáng nữa, nếu sa vào chủ nghĩa cá nhân'", Tổng Bí thư cảnh báo.

Do đó, theo Tổng bí thư, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, coi đây là vấn đề sống còn của Đảng ta, chế độ ta. Một đảng cách mạng chân chính có đường lối đúng, có tổ chức chặt chẽ, có đội ngũ cán bộ, đảng viên trong sạch, gương mẫu, tận tuỵ, gắn bó máu thịt với nhân dân, được nhân dân ủng hộ, thì đảng đó có sức mạnh vô địch, không thế lực nào ngăn cản nổi trên con đường dẫn dắt dân tộc đi lên.

Với tình hình quốc tế và trong nước hiện nay tạo ra nhiều thời cơ, thuận lợi nhưng cũng đặt ra không ít khó khăn, thách thức, đòi hỏi phải nỗ lực rất cao, quyết tâm rất lớn, phấn đấu để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của năm 2020. Trong đó, trọng tâm là phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô, đẩy mạnh thực hiện các đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội, cải thiện đời sống nhân dân…

“Với niềm phấn khởi, tự hào, chúng ta tin tưởng vững chắc rằng, Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ hoàn thành xuất sắc trọng trách của mình. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta chung sức, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu xây dựng một nước Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh.

Đánh giá của bạn:

Mời các bạn tham gia vào Diễn đàn chuyên sâu: Doanh nhân, Doanh nghiệp, Diễn đàn bất động sản, Khởi nghiệp, Diễn đàn pháp luật, Diễn đàn Tài chính

Mời các bạn tham gia vào group Diễn đàn Doanh nghiệp để thảo luận và cập nhật tin tức.

Bình luận
Bạn còn /500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích