Chủ đề: Đại hội XIII của Đảng

Đại hội XIII của Đảng, cập nhật vào ngày: 08:53, 12/05/2021

1 2 3 4 5 6

ĐIỂM BÁO NGÀY 12/05: Thuế GTGT với hoạt động thư tín dụng

Toạ đàm "Thuế GTGT với hoạt động thư tín dụng” gợi mở nhiều hướng xử lý vấn đề đang gây áp lực tâm lý và gánh nặng tài chính đối với ngân hàng thương mại và doanh nghiệp.