Chủ đề: Đại Học Tôn Đức Thắng

Đại Học Tôn Đức Thắng, cập nhật vào ngày: 16:40, 06/08/2020

ĐIỂM BÁO NGÀY 05/08: COVID-19 là "động lực" để thay đổi

Covid-19 lại đang thúc đẩy mọi việc theo hướng mọi thứ chuyển sang mô hình online và công nghệ hóa, ép các doanh nghiệp phải chuyển đổi số mạnh mẽ hơn giai đoạn trước.