Công bố doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam năm 2018

Thực hiện phát triển bền vững giúp tiết kiệm 40% chi phí sản xuất của doanh nghiệp

cách đây 9 tháng | Phát triển bền vững

Thực hiện phát triển bền vững giúp tiết kiệm 40% chi phí sản xuất của doanh nghiệp