Thông báo kết luận thanh tra “Công tác cổ phần hóa Hãng phim truyện Việt Nam - VFS” của Thanh tra Chính phủ chỉ rõ: việc chọn lựa và bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược có nhiều vi phạm, thiếu sót.