Chủ đề: cổ đông chiến lược

cổ đông chiến lược, cập nhật vào ngày: 20:16, 29/11/2020

THẾ GIỚI BIẾN ĐỔI VÀ CON ĐƯỜNG CỦA VIỆT NAM (Số 9): Kiến tạo môi trường pháp lý phục vụ doanh nghiệp

Diễn đàn Doanh nghiệp có cuộc trò chuyện với Luật sư Trần Hữu Huỳnh, Chủ tịch Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam về kiến tạo môi trường pháp lý tốt để phục vụ doanh nghiệp.