Chủ đề: chính sách

chính sách, cập nhật vào ngày: 15:50, 03/08/2020

1 2 3 4

Không có sự lựa chọn nào khác ngoài dịch chuyển sang thương mại điện tử

Hoạt động kinh doanh truyền thống đã bị ảnh hưởng rất lớn trong dịch COVID-19, xu hướng chuyển dịch sang thương mại điện tử trong mua sắm của người tiêu dùng cũng như của doanh nghiệp là điều tất yếu.