Chỉ số năng lực tài chính ngành Công nghiệp nhẹ

Enternews.vn Là ngành công nghiệp thiên về cung cấp hàng hóa tiêu dùng hơn là phục vụ các doanh nghiệp, công nghiệp nhẹ có vị trí đặc biệt quan trọng đối với đời sống sinh hoạt xã hội và sự phát triển kinh tế quốc gia.

Nước ta có một số ngành công nghiệp nhẹ như công nghiệp giấy, công nghiệp giầy dép, công nghiệp sữa, công nghiệp dệt may... Mỗi ngành cung cấp những nhu cầu thiết yếu cho xã hội.

Để góp phần tích cực vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa thì mỗi ngành công nghiệp nhẹ phải không ngừng phát triển các nguồn lực để đảm bảo sản phẩm chất lượng và hài hòa cung-cầu.

Số lượng doanh nghiệp được xét của ngành Công nghiệp nhẹ từ năm 2013 tới năm 2017 có xu hướng giảm từ 30 doanh nghiệp được xét năm 2013 đến35 doanh nghiệp được xét năm 2014, 377 doanh nghiệp năm 2015, 2016 và 40 doanh nghiệp năm 2017. Ngành Công nghiệp nhẹ trong 4 năm được phân tích thể hiện cả hai xu hướng chuyển nhóm “tích cực” và “tiêu cực”, trong khi năm 2015, 2017 ngành thể hiện xu hướng chuyển nhóm “tiêu cực” thì trong năm 2014, 2016 các doanh nghiệp trong ngành đã chuyển nhóm một cách “tích cực”. Điều đó cho thấy, một số doanh nghiệp ngành Công nghiệp nhẹ  đã có những thay đổi trong chuyển biến các doanh nghiệp trong ngành.

Bên cạnh đó, số lượng doanh nghiệp ngành Công nghiệp nhẹ đạt được “sức khỏe lý tưởng” trung bình cũng chiếm trên 50%, tỷ lệ các chỉ tiêu tài chính “tốt lên” qua các năm cao nhất vào năm 2015 với 70,2%, thấp nhất vào năm 2017 là 55,2%. Số lượng chỉ tiêu nhiều nhất được cải thiện (được ghi nhận là “tốt lên”) của một doanh nghiệp thuộc ngành Công nghiệp nhẹ qua các năm chênh lệch nhau khá nhiều, đạt 10/21 chỉ tiêu năm 2014, đạt 16/21 chỉ tiêu vào năm 2015 và năm 2016, 15/21 chỉ tiêu vào năm 2017..

Dưới đây là các chỉ số tài chính cơ bản của các doanh nghiệp thuộc ngành Công nghiệp nhẹ, sử dụng số liệu 2 năm 2016 và 2017 để so sánh.

BẢNG 1. SỐ LƯỢNG DOANH NGHIỆP NGÀNH CÔNG NGHIỆP NHẸ

TT

Nhóm

Nhóm 1

Nhóm 2

Nhóm 3

Nhóm không đạt

Tổng cộng

Năm 2016

1

Cả năm

368

157

132

599

1.256

2

Nhóm ngành 2

67

20

45

67

199

3

Ngành Công nghiệp nhẹ

13

4

6

14

37

Năm 2017

1

Cả năm

381

248

118

554

1.301

2

Nhóm ngành 2

62

38

41

71

212

3

Ngành Công nghiệp nhẹ

10

10

5

15

40

Đặc điểm và tình trạng phân bố của các chỉ số tài chính trong ngành dựa trên 6 nhóm chỉ tiêu chính là Chỉ số thanh toán, Chỉ số hiệu quả kinh doanh, Chỉ số đòn bảy tài chính, Chỉ số sinh lời, Hệ số bảo toàn vốn và Doanh thu; và 21 chỉ tiêu nhỏ nằm trong 6 nhóm chỉ tiêu chính được thể hiện ở SƠ ĐỒ 1: 6 nhóm chỉ tiêu chính, và SƠ ĐỒ 2: 21 chỉ tiêu thành phần

                                 SƠ ĐỒ 1.   ĐẶC ĐIỂM VÀ TÌNH TRẠNG PHÂN BỐ CỦA CÁC CHỈ SỐ TÀI CHÍNH TRONG NGÀNH – NGÀNH CÔNG NGHIỆP NHẸ

                                                                   SƠ ĐỒ 2.A: CHỈ SỐ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP CHI TIẾT – ĐỒ THỊ CỘT
 

                                                                           SƠ ĐỒ 2.B: CHỈ SỐ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP CHI TIẾT – ĐỒ THỊ RADA

Tình hình thay đổi của các doanh nghiệp trong ngành

Tình trạng “chuyển nhóm” của doanh nghiệp trong ngành nghĩa là các doanh nghiệp trong ngành đó chuyển từ nhóm đạt 2 tiêu chí sang nhóm đạt 1 tiêu chí và ngược lại. Sự chuyển nhóm được coi là tích cực nếu các doanh nghiệp chuyển từ nhóm đạt ít tiêu chí sang nhóm đạt nhiều tiêu chí; và ngược lại, sẽ bị coi là tiêu cực nếu chuyển từ nhóm đạt nhiều tiêu chí sang nhóm đạt ít tiêu chí. Tình trạng “chuyển nhóm” của các doanh nghiệp trong từng ngành được thể hiện trong BẢNG 2.

BẢNG 2. TÌNH HÌNH THAY ĐỔI VỀ SỐ LƯỢNG DOANH NGHIỆP - NGÀNH CÔNG NGHIỆP NHẸ

Ngành

Năm

Nhóm 1

Nhóm 2

Nhóm 3

Nhóm không đạt

Tổng cộng

Công nghiệp nhẹ

2016

13

4

6

14

37

2017

10

10

5

15

40

Tăng giảm (2017-2016)

-3

+6

-1

+1

+3

Đối với ngành Công nghiệp nhẹ, ta thấy ngành này thể hiện xu thế chuyển nhóm tiêu cực do có 01 doanh nghiệp chuyển từ nhóm 1 sang nhóm 2 và 01 doanh nghiệp nhóm 3 chuyển sang nhóm không đạt. 03 doanh nghiệp chênh lệch năm 2017/2016 là 03 doanh nghiệp nhóm 1 và nohoms3 năm 2017 không được xét.

Tình trạng “sức khoẻ” của doanh nghiệp được phản ánh qua những thay đổi về kết quả hoạt động của doanh nghiệp khi so sánh giữa 2 năm 2017-2016, thể hiện qua hiệu số giữa các chỉ số tài chính của doanh nghiệp năm 2017 so với 2016.

Tình trạng “sức khoẻ lý tưởng” của doanh nghiệp, xét từ góc độ các chỉ tiêu tài chính, được phản ánh qua hệ thống các ‘mức chuẩn tối ưu’ của các chỉ tiêu. Một sự thay đổi về chỉ số của một doanh nghiệp tiến gần đến ‘mức chuẩn tối ưu’ của chỉ tiêu đó hơn sẽ được ghi nhận là có “Tốt lên”; Ngược lại, nếu có sự thay đổi theo hướng rời xa ‘mức chuẩn tối ưu’, tình trạng sẽ được ghi nhận là “Yếu đi”. Số chỉ tiêu được xét gồm 21 chỉ tiêu cụ thể thuộc 6 nhóm chỉ tiêu tài chính.

Để có thể so sánh được, doanh nghiệp được xét là những doanh nghiệp nằm trong số các doanh nghiệp đạt tiêu chí xem xét cả trong năm 2017 và 2016. Tình trạng sức khỏe của doanh nghiệp trong ngành được thể hiện qua BẢNG 3. Tình trạng cải thiện các chỉ tiêu xét theo ngành các doanh nghiệp đạt tiêu chí và BẢNG 4. Số lượng doanh nghiệp có số chỉ tiêu tốt lên chiếm trên 50% xét theo ngành.

BẢNG 3. TÌNH TRẠNG CẢI THIỆN CÁC CHỈ TIÊU XÉT THEO NGÀNH CÁC DOANH NGHIỆP ĐẠT TIÊU CHÍ – NGÀNH CÔNG NGHIỆP NHẸ

TT

Ngành

Số lượng DN

Số chỉ tiêu

Số chỉ tiêu tốt lên

Số chỉ tiêu yếu đi

Số chỉ tiêu không đổi

Tỷ trọng các chỉ tiêu tốt lên

Tỷ trọng các chỉ tiêu yếu đi

Tỷ trọng các chỉ tiêu không đổi

1

CÔNG NGHIỆP NHẸ

20

420

232

186

2

55,2%

44,3%

0,5%

BẢNG 4. SỐ LƯỢNG DOANH NGHIỆP CÓ SỐ CHỈ TIÊU TỐT LÊN CHIẾM TRÊN 50%, XÉT THEO NGÀNH – NGÀNH CÔNG NGHIỆP NHẸ

TT

Ngành

Số lượng doanh nghiệp được xét

Số lượng các doanh nghiệp có số chỉ tiêu tốt lên cao hơn 50%

Số chỉ tiêu tốt lên của doanh nghiệp có số chỉ tiêu tốt lên nhiều nhất

1

CÔNG NGHIỆP NHẸ

20

14

70%

15

71%

Đối với ngành Công nghiệp nhẹ:

BẢNG 3: tỷ trọng các chỉ tiêu tốt lên là 55,2%, các chỉ tiêu yếu đi là 44,3%, có 02 chỉ tiêu không đổi chiếm 0,5%

BẢNG 4: trong 4 doanh nghiệp được xét của ngành Công nghiệp nhẹ có 14 doanh nghiệp có số lượng chỉ tiêu tốt lên cao hơn 50% (chiếm 70%). Số lượng chỉ tiêu nhiều nhất được cải thiện (được ghi nhận là “tốt lên”) của một doanh nghiệp thuộc ngành Công nghiệp nhẹ là 15/21 chỉ tiêu (chiếm 71%)

Sự thay đổi thứ hạng của các doanh nghiệp trong ngành

Sự thay đổi về thứ hạng của doanh nghiệp là dấu hiệu cho biết sự tiến bộ trong hoạt động của các doanh nghiệp và của một ngành qua một năm. Sự thay đổi thứ hạng doanh nghiệp trong nhóm và trong tổng số các doanh nghiệp được nghiên cứu có thể là do sự xuất hiện của các doanh nghiệp mới.

Nếu doanh nghiệp hoạt động hiệu quả hơn, vị trí thứ hạng của doanh nghiệp sẽ được cải thiện (tăng bậc). Ngược lại, nếu doanh nghiệp hoạt động kém hiệu quả so với năm trước hay so với doanh nghiệp khác trong ngành hay trong nhóm thậm chí các doanh nghiệp mới xuất hiện, thứ hạng của doanh nghiệp sẽ hạ xuống (giảm bậc). Sự thay đổi thứ hạng của doanh nghiệp trong ngành được thể hiện qua BẢNG 5.

BẢNG 5.TÌNH HÌNH THAY ĐỔI VỀ THỨ HẠNG CỦA DOANH NGHIỆP TRONG NGÀNH XÉT THEO NHÓM TIÊU CHÍ – NGÀNH CÔNG NGHIỆP NHẸ

TT

Ngành

2017/2016

Thứ hạng nhóm

Thứ hạng ngành

Thứ hạng tổng

Đối tượng

Số DN tăng hạng

Số DN giảm hạng

Không đổi

Số DN tăng hạng

Số DN giảm hạng

Không đổi

Số DN tăng hạng

Số DN giảm hạng

Không đổi

1

CÔNG NGHIỆP NHẸ

ĐẠT 2 TIÊU CHÍ

5

6

 

4

7

 

3

8

 

ĐẠT 1 TIÊU CHÍ

1

8

 

1

8

 

1

8

 

So sánh số liệu ngành Công nghiệp nhẹ giữa hai năm 2017 và 2016 cho thấy theo chiều hướng thay đổi là “tiêu cực” trong cả 3 thứ hạng: thứ hạng nhóm, thứ hạng ngành và thứ hạng tổng.

Danh sách các doanh nghiệp đạt chỉ số tốt nhất trong ngành

Từ số liệu quy điểm theo 6 nhóm chỉ tiêu chính, ta có danh sách doanh nghiệp đạt chỉ số tốt nhất trong ngành bao gồm:

Doanh nghiệp đạt thứ hạng cao nhất trong tổng số so sánh với các doanh nghiêp trong ngành. Được thể hiện: Tên doanh nghiệp (thứ hạng doanh nghiệp trong tổng số)

Các doanh nghiệp đạt chỉ số tốt nhất là các doanh nghiệp đạt điểm tổng hợp cao nhất theo 6 nhóm chỉ tiêu chính. Được thể hiện: Tên doanh nghiệp (điểm tổng hợp)

Dưới đây là danh sách doanh nghiệp đạt chỉ số tốt nhất trong ngành – ngành Công nghiệp nhẹ

Thứ hạng cao nhất trong tổng số

Công ty Cổ Phần Phân lân Ninh Bình (7)

Chỉ số thanh toán tốt nhất

Công ty Cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai (299,94)

Chỉ số hiệu quả tốt nhất

Công ty Cổ Phần Phân lân Ninh Bình (119,83)

Chỉ số đòn bẩy tốt nhất

Công ty Cổ phần Giầy Sài Gòn (200,66)

Chỉ số sinh lời tốt nhất

Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành (465,40)

Hệ số bảo toàn vốn tốt nhất

Công ty Cổ Phần Phân lân Ninh Bình (75,86)

Chỉ số doanh thu tốt nhất

Tổng công ty công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam (4,52)

 Thứ hạng của các doanh nghiệp đạt chỉ số tốt nhất trong ngành được thể hiện trong BẢNG 6.

BẢNG 6. THỨ HẠNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP ĐẠT CHỈ SỐ TỐT NHẤT XÉT THEO NGÀNH – NGÀNH CÔNG NGHIỆP NHẸ

Mời các bạn tham gia vào Diễn đàn chuyên sâu: Doanh nhân, Doanh nghiệp, Diễn đàn bất động sản, Khởi nghiệp, Diễn đàn pháp luật, Diễn đàn Tài chính

Mời các bạn tham gia vào group Diễn đàn Doanh nghiệp để thảo luận và cập nhật tin tức.

Bạn đang đọc bài viết Chỉ số năng lực tài chính ngành Công nghiệp nhẹ tại chuyên mục Doanh nghiệp của Báo Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: (024) 3.5771239,
Đánh giá của bạn:

 Bình luận
Bạn còn /500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích