Chủ đề: cắt giảm thủ tục hành chính

cắt giảm thủ tục hành chính, cập nhật vào ngày: 22:00, 24/10/2020

Chuyển đổi số: Yếu tố mang tính sống còn của doanh nghiệp

Khai thác thế mạnh công nghệ thời đại 4.0 là yếu tố tiên quyết, thậm chí có tính sống còn với hoạt động của các doanh nghiệp trong xu thế toàn cầu hóa.