Bình Định: Hàng loạt tồn tại, sai phạm trong công tác quản lý đầu tư xây dựng

Enternews.vn Thanh tra Chính phủ kết luận, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cùng Giám đốc các sở, ngành,... đã để xảy ra hàng loạt tồn tại, sai phạm trong công tác quản lý đầu tư xây dựng.

Theo đó, Thanh tra Chính phủ vừa ban hành thông báo kết luận thanh tra trách nhiệm của UBND tỉnh Bình Định trong việc thực hiện pháp luật thanh tra, khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân và phòng, chống tham nhũng; thanh tra việc quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Kết luận Thanh tra chỉ rõ nhiều sai phạm tại tỉnh Bình Định

Kết luận Thanh tra chỉ rõ nhiều sai phạm tại tỉnh Bình Định

Hàng loạt dự án "dính chàm"

Kết quả kiểm tra hồ sơ pháp lý về quyết định đầu tư, phê duyệt dự án và chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý hoạt động đầu tư xây dựng, đấu thầu đoàn Thanh tra đã chỉ rõ một số tồn tại. Cụ thể, đối với dự án đường Điện Biên Phủ kéo dài và dự án cải tạo, nâng cấp hệ thống tiêu thoát nước hồ Phú Hòa (thực hiện theo hình thức BT) và dự án thanh toán (dự án Khu đô thị, Du lịch, Văn hóa, Thể thao hồ Phú Hòa, thành phố Quy Nhơn).

UBND tỉnh đã tổ chức mời gọi đầu tư theo hình thức BT, kết quả chỉ duy nhất nhà đầu tư Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Lộc tham gia. Trên cơ sở đó, ngày 01/7/2014, UBND tỉnh có Văn bản số 2745/UBND-KTN giao cho Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Lộc là nhà đầu tự thực hiện 02 dự án (đường Điện Biên Phủ kéo dài và dự án cải tạo, nâng cấp hệ thống tiêu thoát nước hồ Phú Hòa) theo hình thức BT và giao dự án khác để thanh toán cho Nhà đầu tư được xác định là dự án khai thác quỹ đất của Khu đô thị, Du lịch, Văn hóa, Thể thao hồ Phú Hòa, thành phố Quy Nhơn cho nhà đầu tư triển khai cùng lúc.

Tuy nhiên, đến thời điểm thanh tra, dự án đường Điện Biên Phủ kéo dài và dự án cải tạo, nâng cấp hệ thống tiêu thoát nước hồ Phú Hòa đã được triển khai nhưng UBND tỉnh vẫn chưa làm thủ tục trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt dự án Khu Đô thị, Du lịch, Văn hóa, Thể thao hồ Phú Hòa, thành phố Quy Nhơn để có quỹ đất thanh toán cho Nhà đầu tư.

Bên cạnh đó, trong quá trình triển khai thực hiện dự án, UBND thành phố Quy Nhơn, Sở Tài nguyên và Môi trường chậm hoàn tất giải phóng mặt bằng và làm các thủ tục trình UBND tỉnh bàn giao đất cho Nhà đầu tư để triển khai thực hiện dự án, cần phải chấn chỉnh kịp thời. Mặc dù chưa được bàn giao mặt bằng của dự án nhưng Nhà đầu tư đã tổ chức triển khai thi công một số công trình, hạng mục thuộc dự án đường Điện Biên Phủ kéo dài và dự án cải tạo, nâng cấp hệ thống tiêu thoát nước hồ Phú Hòa khi chưa có thiết kế, bản vẽ thi công (TKBVTC), biện pháp thi công và Giấy phép xây dựng được phê duyệt là vi phạm quy định về quản lý xây dựng.

Trong khi đó, Nhà đầu tư chậm lập các thủ tục điều chỉnh dự án và TKBVTC, dự toán công trình để trình cấp thẩm quyền thẩm tra, thẩm định và phê duyệt theo quy định; chậm ứng kinh phí để chi trả tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án BT và Khu đô thị, Du lịch, Văn hóa, Thể thao hồ Phú Hòa và kinh phí rà phá bom mìn, vật nổ; chưa làm thủ tục chuyển mục đích rừng phòng hộ (7,6ha) thuộc hành lang an toàn lưới điện; chậm xây dựng khu tái định cư cho các hộ dân, dẫn đến không có đất giao cho các hộ dân nên các hộ dân không đăng ký nhận tiền, gây ảnh hưởng đến tiến độ dự án.

Ngoài ra, Ban Quản lý dự án chậm đàm phán, điều chỉnh và hoàn thiện Hợp đồng 02 dự án BT (đường Điện Biên Phủ kéo dài và dự án cải tạo, nâng cấp hệ thống tiêu thoát nước hồ Phú Hòa); thiếu quyết liệt trong việc xử lý vi phạm đối với Nhà đầu tư, để Nhà đầu tư tổ chức khởi công, thi công công trình khi chưa có TKBVTC, biện pháp thi công và Giấy phép xây dựng được cấp.

Đối với dự án Xây dựng cấp bách kè chống sạt lở và cải tạo, nâng cấp Hệ thống tiêu thoát lũ chống ngập úng hạ lưu sông Hà Thanh, UBND tỉnh quyết định phê duyệt dự án và quyết định phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án với tổng mức đầu tư 3.006 tỷ đồng (trong đó vốn ngân sách Trung ương 90%; vốn ngân sách địa phương 10%) chưa đầy đủ căn cứ, cơ sở (không điều tra, khảo sát kỹ; không nghiên cứu quy hoạch, chưa được ngân sách Trung ương bố trí vốn...) nên không triển khai thực hiện được dự án như đã phê duyệt…

Chồng chất sai phạm

Kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ cũng chỉ ra hàng loạt tồn tại, sai phạm trong công tác quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Định. Cụ thể, tính đến ngày 31/12/2017, tổng số vốn đầu tư từ nguồn vốn ngân sách của các công trình, dự án đã được phê duyệt (kể cả ngân sách Trung ương) còn phải bố trí vốn là 42.950 tỷ đồng trong khi ngân sách Trung ương chưa có kế hoạch cân đối cho tỉnh Bình Định là vượt khả năng cân đối vốn của tỉnh.

Hàng loạt sai phạm tại dự án Khu đô thị, Du lịch, Văn hóa, Thể thao hồ Phú Hòa, thành phố Quy Nhơn

Hàng loạt sai phạm tại dự án Khu đô thị, Du lịch, Văn hóa, Thể thao hồ Phú Hòa, thành phố Quy Nhơn

Quá trình thanh tra trách nhiệm UBND tỉnh Bình Định, Thanh tra Chính phủ xác định, công tác quản lý và phê duyệt quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất, cấp giấy phép xây dựng đối với một số dự án chưa đúng quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, việc thực hiện một số kết luận, kiến nghị của cơ quan thanh tra, kiểm toán chưa được các sở, ngành liên quan và chủ đầu tư, nhà thầu thực hiện đầy đủ. Việc tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân để có hình thức xử lý kỷ luật chưa được quan tâm đúng mức. 

Việc quản lý hoạt động xây dựng còn nhiều thiếu sót như để một số chủ đầu tư tổ chức thi công các hạng mục, công trình khi chưa được bàn giao đất, chưa có quy hoạch chi tiết 1/500… thiếu kiên quyết trong xử lý những vi phạm. 

Thậm chí, Sở Kế hoạch và Đầu tư chưa theo dõi được cụ thể số vốn đầu tư, giá trị khối lượng và kết quả thực hiện của các dự án nhất là các dự án vốn đầu tư trong nước. Một số dự án chậm triển khai nhưng thiếu kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, chậm đề xuất xử lý thu hồi chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư…

Thanh tra Chính phủ xác định, để xảy ra các khuyết điểm, tồn tại nêu trên thuộc trách nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc các sở, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị được kiểm tra và các cá nhân có liên quan.

Từ đó, Tổng Thanh tra Chính phủ đã kiến nghị Thủ tướng giao Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và xử lý theo thẩm quyền được phân cấp; đồng thời chỉ đạo Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương và các cá nhân có liên quan nghiêm túc kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân có liên quan đến các thiếu sót, sai phạm được nêu trong Kết luận thanh tra và các Biên bản làm việc của Đoàn thanh tra; rút kinh nghiệm đối với những sai sót, khuyết điểm được nêu trong Kết luận thanh tra, Biên bản làm việc của Đoàn thanh tra; từ đó xác định hình thức xử lý phù hợp quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định có trách nhiệm chấn chỉnh công tác quản lý và phê duyệt quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất và phê duyệt chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đầu tư, thực hiện ký quỹ đầu tư, xác định giá chuyển quyền sử dụng đất chưa phù hợp quy định…

Đánh giá của bạn:

Mời các bạn tham gia vào Diễn đàn chuyên sâu: Doanh nhân, Doanh nghiệp, Diễn đàn bất động sản, Khởi nghiệp, Diễn đàn pháp luật, Diễn đàn Tài chính

Mời các bạn tham gia vào group Diễn đàn Doanh nghiệp để thảo luận và cập nhật tin tức.

Bạn đang đọc bài viết Bình Định: Hàng loạt tồn tại, sai phạm trong công tác quản lý đầu tư xây dựng tại chuyên mục DIỄN ĐÀN PHÁP LUẬT của Báo Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: (024) 3.5771239,

 Bình luận
Bạn còn /500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích