8 dự án luật sẽ được thông qua tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV

Enternews.vn Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt, Luật Cạnh tranh (sửa đổi), Luật An ninh mạng, Luật quy hoạch... sẽ được thông qua tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV khai mạc vào sáng ngày 21/5/2018.

Luật Tố cáo (sửa đổi)

Dự thảo Luật tố cáo (sửa đổi)  trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp lần này gồm 9 chương, 68 điều. Dự án Luật đã được xem xét, cho ý kiến tại kỳ họp thứ 4; sau đó tiếp tục được thảo luận, cho ý kiến tại Phiên họp thứ 21 của UBTVQH. Một số vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Luật tiếp tục được xin ý kiến của đại biểu Quốc hội, gồm: Hình thức tố cáo (Điều 22); Thời hiệu tố cáo (Điều 27); Quy định rút tố cáo (Điều 33); Cấp giải quyết tố cáo cuối cùng (Điều 29, 37); Bảo vệ người tố cáo (Chương VI) và một số vấn đề cụ thể khác. Đối với hình thức tố cáo, hiện nay vẫn có ý kiến đề nghị chỉ quy định 02 hình thức tố cáo như Luật hiện hành là tố cáo bằng đơn và tố cáo trực tiếp. Tuy nhiên, đa số ý kiến ĐBQH đề nghị mở rộng hình thức tố cáo để phù hợp với sự phát triển của xã hội, đồng thời ghi nhận các hình thức tố cáo đã được quy định trong các luật khác. Do vậy, dự thảo đang được nghiên cứu để bổ sung hình thức tố cáo qua bản fax, thư điện tử, điện thoại. Để bảo đảm tính khả thi của việc mở rộng hình thức tố cáo, dự thảo Luật đã được bổ sung các quy định chặt chẽ hơn về quy trình tiếp nhận tố cáo nhằm ngăn chặn việc lạm dụng các hình thức tố cáo mới được ghi nhận để tố cáo tràn lan, thiếu căn cứ, lợi dụng quyền tố cáo để xâm hại quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc

Sơ đồ đặc khu kinh tế Vân Đồn

Sơ đồ đặc khu kinh tế Vân Đồn

Dự thảo Luật đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp lần này gồm 6 chương, 85 điều. Dự án Luật đã đã được xem xét, cho ý kiến tại kỳ họp thứ 4; sau đó tiếp tục được thảo luận, cho ý kiến tại Phiên họp thứ 23 của UBTVQH. Hiện nay dự án Luật này đã được chỉnh lý trên cơ sở nguyên tắc phải bảo đảm có những ưu đãi có tính vượt trội, cạnh tranh quốc tế; có thể khác với các luật hiện hành nhưng phải trong khuôn khổ Hiến pháp, đáp ứng yêu cầu về quốc phòng, an ninh quốc gia, bảo đảm quyền và lợi ích của Nhân dân. Dự thảo Luật trình xin ý kiến của Quốc hội tại kỳ họp này tập trung vào những nội dung sau: Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, tên gọi, kết cấu của Luật và những nguyên tắc áp dụng Luật; Quy hoạch đặc khu ); Cơ chế, chính sách đặc biệt về đầu tư kinh doanh; Một số cơ chế, chính sách đặc biệt liên quan tới đất đai; Ngân sách và ưu đãi đầu tư; Cơ chế, chính sách đặc biệt về lao động, tiền lương, an sinh xã hội và cơ chế, chính sách đặc biệt khác; Tổ chức, hoạt động của chính quyền địa phương và cơ quan khác của Nhà nước tại đặc khu; Việc quy định chi tiết hướng dẫn thi hành; Vấn đề chuyển tiếp và triển khai thi hành Luật.

Luật Đo đạc và bản đồ

Tại phiên họp thứ 22, UBTVQH đã cho ý kiến về những vấn đề lớn trong quá trình tiếp thu, chỉnh lý Dự thảo Luật đo đạc và bản đồ, gồm: Phạm vi điều chỉnh của Luật (Điều 1); Nguyên tắc cơ bản trong hoạt động đo đạc và bản đồ (Điều 4); Về cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia, bản đồ địa hình quốc gia (Điều 15); xây dựng, vận hành, cập nhật cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia và thành lập, cập nhật hệ thống bản đồ địa hình quốc gia (Điều 16); về hệ thống số liệu các mạng lưới đo đạc cơ sở chuyên ngành (Điều 23); Đo đạc, thành lập hải đồ (Điều 27); Đo đạc, thành lập bản đồ công trình ngầm (Điều 29); Hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia; Điều kiện kinh doanh dịch vụ đo đạc và bản đồ; Quản lý nhà nước về hoạt động đo đạc và bản đồ. Sau khi tiếp thu, chỉnh lý, Dự thảo Luật gồm có 09 chương, 61 điều, giảm 02 điều so với Dự thảo Luật của Chính phủ đã trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 4.

 Luật Cạnh tranh (sửa đổi)

Dự thảo Luật cạnh tranh (sửa đổi) đã được các ĐBQH thảo luận và cho ý kiến tại kỳ họp thứ tư và tại Phiên họp thứ 22 của UBTVQH. Trên cơ sở tiếp thu ý kiến của các ĐBQH, dự thảo Luật đã được giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật gồm 10 Chương và 121 điều. Một số nội dung tiếp tục trình xin ý kiến Quốc hội, gồm: Phạm vi điều chỉnh (Điều 1); Đối tượng áp dụng (Điều 2); Giải thích từ ngữ (Điều 3); Áp dụng Luật này và các Luật khác có liên quan (Điều 4); Chính sách của Nhà nước về cạnh tranh (Điều 6); Trách nhiệm quản lý nhà nước về cạnh tranh (Điều 7); Hành vi bị cấm đối với cơ quan nhà nước (Điều 8); Xác định thị phần và thị phần kết hợp (Điều 10); Thỏa thuận hạn chế cạnh tranh (Chương III) và lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường, lạm dụng vị trí độc quyền (Chương IV); Tập trung kinh tế (Chương V); Cạnh tranh không lành mạnh (Chương VI); Tố tụng cạnh tranh (Chương VII); Xử lý vi phạm pháp luật về cạnh tranh (Chương VIII) và các vấn đề khác.

Luật An ninh mạng

Dự thảo Luật an ninh mạng trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp này gồm 7 chương, 47 điều. Trên cơ sở tiếp thu ý kiến UBTVQH tại phiên họp thứ 20, một số vấn đề chung tiếp tục trình xin ý kiến tại kỳ họp này, gồm: bảo vệ an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về ANQG (Chương II); phòng ngừa, xử lý hành vi vi phạm pháp luật về an ninh mạng (Chương III); bảo đảm an ninh thông tin trên không gian mạng đối với cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước khi cung cấp dịch vụ trên không gian mạng hoặc sở hữu hệ thống thông tin tại Việt Nam (khoản 2 và khoản 3 Điều 26).

Luật Quốc phòng (sửa đổi)

Dự thảo Luật Quốc phòng đã được các đại biểu Quốc hội thảo luận, cho ý kiến tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV và Phiên họp thứ 20 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Sau khi tiếp thu, chỉnh lý, dự thảo Luật trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp này (theo dự thảo ngày 16/4/2018)  gồm  7 chương, 42 điều (giảm 04 điều so với dự thảo trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 4) quy định về nguyên tắc, chính sách; hoạt động cơ bản về quốc phòng; tình trạng chiến tranh, tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, thiết quân luật, giới nghiêm; lực lượng vũ trang nhân dân; bảo đảm quốc phòng; nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức; quyền và nghĩa vụ của công dân về quốc phòng. Luật được áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, công dân Việt Nam; tổ chức, cá nhân nước ngoài cư trú, hoạt động trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao

Tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV, các vị đại biểu Quốc hội đã thảo luận, cho ý kiến về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao. Dự thảo Luật trình Quốc hội lần này về cơ bản đã tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội. Bên cạnh đó, vẫn còn một số vấn đề còn có ý kiến khác nhau, cần được Quốc hội tiếp tục thảo luận như các quy định về: thể dục, thể thao quần chúng; giáo dục thể chất và thể thao trong nhà trường; thể thao thành tích cao; thể thao chuyên nghiệp; cơ sở thể thao; đất đai dành cho thể dục, thể thao; đặt cược thể thao và một số nội dung khác. Đối với vấn đề đặt cược thể thao, UBTVQH nhận thấy việc quy định về đặt cược thể thao ở nước ta là cần thiết nhằm đáp ứng nhu cầu thực tiễn của xã hội, đồng thời bảo đảm sự kiểm tra, giám sát chặt chẽ của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hoạt động này. Vì vậy, UBTVQH đề nghị bổ sung nội dung đặt cược thể thao theo hướng quy định về khái niệm đặt cược thể thao, nguyên tắc kinh doanh đặt cược thể thao; giao Chính phủ quyết định Danh mục các hoạt động thể thao được phép kinh doanh đặt cược thể thao và quy định chi tiết về kinh doanh đặt cược thể thao.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến Luật quy hoạch

Căn cứ Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 ngày 24/11/2017, thực hiện kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Phiên họp thứ 23, Chính phủ đã xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về quy hoạch tại Luật Hóa chất, Luật Điện lực, Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; Luật Phòng chống tác hại thuốc lá, Luật An toàn thực phẩm; Luật Dược; Luật Công chứng; Luật Trẻ em; Luật Đầu tư; Luật Đầu tư công; Luật Khoa học công nghệ; Luật Xây dựng; Luật Quy hoạch đô thị (13 luật). Việc ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về quy hoạch tại 13 luật trên (có hiệu lực đồng thời với Luật Quy hoạch từ 01/01/2019) là cần thiết, tránh tạo ra các khoảng trống pháp lý, các xung đột, cũng như các vướng mắc trong công tác lập, thẩm định, phê duyệt và thực hiện các quy hoạch ngành, góp phần đơn giản hóa các thủ tục hành chính trong đầu tư kinh doanh và đảm bảo nguồn kinh phí cho việc lập quy hoạch cho thời kỳ 2021 - 2030. Dự thảo luật gồm 14 điều, trong đó có 13 điều quy định việc sửa đổi 13 luật và 01 điều về quy định hiệu lực thi hành luật. Theo dự kiến, tại kỳ họp, này đây là dự án luật duy nhất được thông qua theo quy trình tại một kỳ họp.

Mời các bạn tham gia vào Diễn đàn chuyên sâu: Doanh nhân, Doanh nghiệp, Diễn đàn bất động sản, Khởi nghiệp, Diễn đàn pháp luật, Diễn đàn Tài chính

Mời các bạn tham gia vào group Diễn đàn Doanh nghiệp để thảo luận và cập nhật tin tức.

Bạn đang đọc bài viết 8 dự án luật sẽ được thông qua tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV tại chuyên mục DIỄN ĐÀN PHÁP LUẬT của Báo Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: (024) 3.5771239,
Đánh giá của bạn:

 Bình luận
Bạn còn /500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích