Diễn đàn kinh tế

Dự báo 3 mô hình tăng trưởng GDP năm 2021 của Việt Nam

Viện Kinh tế Việt Nam đưa ra các mô hình dự báo tăng trưởng GDP năm 2021 của Việt Nam với 6,9% ở kịch bản cao và 3,48% ở kịch bản thấp.

SELECT id,type,category_id,title,description,alias,image,related_layout,publish_day FROM cms_post WHERE `status` = 1 AND publish_day <= 1611048662 AND in_feed = 1 AND top_home <> 1 AND status = 1 AND publish_day <= 1611048662 ORDER BY publish_day DESC, id DESC LIMIT 0,20
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10