Diễn đàn kinh tế

QR code - con đường tất yếu để nông sản đi xa

Truy xuất nguồn gốc trở thành con đường tất yếu, là “chìa khóa” đưa nông nghiệp Việt đến với thế giới.

SELECT id,type,category_id,title,description,alias,image,related_layout,publish_day FROM cms_post WHERE `status` = 1 AND publish_day <= 1611235349 AND in_feed = 1 AND top_home <> 1 AND status = 1 AND publish_day <= 1611235349 ORDER BY publish_day DESC, id DESC LIMIT 0,20
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10