Video

Chuyển đổi số: Yếu tố mang tính sống còn của doanh nghiệp

Khai thác thế mạnh công nghệ thời đại 4.0 là yếu tố tiên quyết, thậm chí có tính sống còn với hoạt động của các doanh nghiệp trong xu thế toàn cầu hóa.

SELECT id,type,category_id,title,description,alias,image,related_layout,publish_day FROM cms_post WHERE `status` = 1 AND publish_day <= 1603539340 AND in_feed = 1 AND top_home <> 1 AND status = 1 AND publish_day <= 1603539340 ORDER BY publish_day DESC, id DESC LIMIT 0,20
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 
 

Chuyển đổi số: Yếu tố mang tính sống còn của doanh nghiệp

Khai thác thế mạnh công nghệ thời đại 4.0 là yếu tố tiên quyết, thậm chí có tính sống còn với hoạt động của các doanh nghiệp trong xu thế toàn cầu hóa.