Chính trị - Xã hội

Bác Hồ với kinh tế thị trường và doanh nghiệp tư nhân

Khởi xướng và lãnh đạo sự nghiệp đổi mới, Đảng ta khẳng định: “Tư tưởng Hồ Chí Minh soi đường cho cuộc đấu tranh của nhân dân ta giành thắng lợi, là tài sản tinh thần to lớn của Đảng và dân tộc ta”.

SELECT id,type,category_id,title,description,alias,image,related_layout,publish_day FROM cms_post WHERE `status` = 1 AND publish_day <= 1579905566 AND in_feed = 1 AND top_home <> 1 AND status = 1 AND publish_day <= 1579905566 ORDER BY publish_day DESC, id DESC LIMIT 0,12
1 2 3 4 5