Cải cách hành chính

Quy hoạch tổng thể quốc gia sẽ hoàn thành vào năm 2021

Dự kiến quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội quốc gia sẽ được phê duyệt vào năm 2021. Tuy nhiên, hiện đang phát sinh nhiều vướng mắc trong quá trình chuyển tiếp thực hiện Luật Quy hoạch.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10