Ngân hàng

Kỳ I: Đầu tư công là động lực cho tăng trưởng ngành ngân hàng năm 2021

Tăng trưởng hoạt động sản xuất kinh doanh và thúc đẩy đầu tư công là động lực lớn cho tăng trưởng của ngành ngân hàng, kế hoạch tăng trưởng tín dụng 12-12,5% là lạc quan.

SELECT id,type,category_id,title,description,alias,image,related_layout,publish_day FROM cms_post WHERE `status` = 1 AND publish_day <= 1618582537 AND in_feed = 1 AND top_home <> 1 AND status = 1 AND publish_day <= 1618582537 ORDER BY publish_day DESC, id DESC LIMIT 0,20
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 
 

ĐIỂM BÁO NGÀY 16/04: Đầu tư phát triển Trung du và Miền núi phía Bắc

Vùng Trung du và miền núi Bắc bộ có nhiều tiềm năng và lợi thế cho phát triển nhanh và bền vững, tuy nhiên, vẫn chỉ là phép cộng cơ học của các địa phương chứ chưa mang dấu ấn vùng.