Chính trị - Xã hội

Cơ hội hợp tác phát triển từ “khủng hoảng COVID-19”

Có thể khẳng định, trong “khủng hoảng COVID-19” cũng như sau này, sự kết hợp giữa báo chí và doanh nghiệp sẽ ngày càng khăng khít.

SELECT id,type,category_id,title,description,alias,image,related_layout,publish_day FROM cms_post WHERE `status` = 1 AND publish_day <= 1594678485 AND in_feed = 1 AND top_home <> 1 AND status = 1 AND publish_day <= 1594678485 ORDER BY publish_day DESC, id DESC LIMIT 0,20
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10