Doanh nghiệp - Doanh nhân

ĐIỂM BÁO NGÀY 27/11: Doanh nghiệp và tầm ảnh hưởng thể chế

Trong nhiệm kỳ qua, Chính phủ đã có nhiều nỗ lực tập trung xây dựng thể chế. Thủ tướng Chính phủ nhiều lần nhấn mạnh nhiệm vụ trung tâm của Chính phủ là “thể chế, thể chế và thể chế”.

SELECT id,type,category_id,title,description,alias,image,related_layout,publish_day FROM cms_post WHERE `status` = 1 AND publish_day <= 1606438103 AND in_feed = 1 AND top_home <> 1 AND status = 1 AND publish_day <= 1606438103 ORDER BY publish_day DESC, id DESC LIMIT 0,20
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 
 

ĐIỂM BÁO NGÀY 27/11: Doanh nghiệp và tầm ảnh hưởng thể chế

Trong nhiệm kỳ qua, Chính phủ đã có nhiều nỗ lực tập trung xây dựng thể chế. Thủ tướng Chính phủ nhiều lần nhấn mạnh nhiệm vụ trung tâm của Chính phủ là “thể chế, thể chế và thể chế”.