Liên quan đến về phương án chuyển giao bắt buộc TCTD được kiểm soát đặc biệt, một số ý kiến đề nghị quy định cụ thể, chặt chẽ cơ chế, điều kiện, tiêu chí chuyển giao bắt buộc TCTD được kiểm soát đặc biệt cũng như chỉ định TCTD nhận chuyển giao, bảo đảm khách quan, bảo đảm quyền lợi của các bên, phù hợp với tinh thần Hiến pháp.

Còn Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị cần làm rõ nội hàm của khái niệm chuyển giao bắt buộc TCTD được kiểm soát đặc biệt và khái niệm, bản chất của việc mua không đồng đối với TCTD.

Đồng quan điểm trên, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phòng cho rằng, nên bỏ cụm từ “mua không đồng” vì đã là: “mua không đồng thì ai còn gọi là mua, mà mua không đồng thì mua làm gì; chuyển giao bắt buộc thì nói là chuyển giao bắt buộc, nói là mua không đồng rất tối nghĩa và khó hiểu”.

Giải trình thêm, Thống đốc NHNN Lê Minh Hưng cho thừa nhận  hiện phương án xử lý “ngân hàng 0 đồng” vẫn còn lúng túng, vì luật chưa có quy định. “Trong dự thảo luật, chúng tôi đã trình vấn đề này. Đề xuất này nếu được Quốc hội thông qua thì các ngân hàng đã mua 0 đồng cũng được áp dụng các quy định này”.

Ông Hưng cũng khẳng định dự thảo lần này cũng quy định “nhà nước không mua bắt buộc mà là tổ chức khác mua” đối với ngân hàng bị kiểm soát đặc biệt, và các cổ đông của ngân hàng này đương nhiên bị mất quyền về tài sản. “Các ngân hàng lỗ luỹ kế, thậm chí âm vốn, các cổ đông không năng lực giải quyết nữa thì bắt buộc họ chỉ có thể chuyển cho các tổ chức khác giải quyết, xử lý nếu không phải tự mình xử lý” – ông Hưng giải thích.

Cũng theo ông Hưng khi ngân hàng âm vốn, nếu xử lý theo phương án phá sản thì cũng không còn tài sản gì nữa. Kinh nghiệm các nước cũng cho thấy khi nhà nước vào mua, xử lý đối với các ngân hàng thua lỗ, âm vốn thì quyền cổ đông của họ cũng mất.

Do lĩnh vực ngân hàng có đặc thù vì “chết không thể chôn được”. Vì ngân hàng nhận tiền của dân, ảnh hưởng đến hệ thống, nên mới phải chuyển giao bắt buộc. Doanh nghiệp bình thường là phá sản, còn ngân hàng thì không vậy được, phải tái cơ cấu, từ đó mới phải có giải pháp để cứu.

Về nội dung này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị Ban soạn thảo cần làm rõ thêm quy định chuyển giao bắt buộc, cũng như các phương án xử lý khác đối với các tổ chức tín dụng bị kiểm soát đặc biệt… Trong đó đặc biệt chú ý đến vấn đề quyền tài sản của cổ đông được Hiến pháp bảo hộ.

Một vấn đề khác cũng được Chủ tịch Quốc hội đề nghị làm rõ “miễn trách nhiệm” đối với người tham gia cơ cấu TCTD là miễn trách nhiệm hành chính, hay dân sự, hay hình sự?

Thống đốc NHNN Lê Minh Hưng cho biết, miễn ở đây chủ yếu là miễn trách nhiệm hình sự, dân sự, quy định ở đây không trái quy định. Lý do đưa ra quy định này, theo ông Hưng là do người tham gia tái cơ cấu có tâm lý hoang mang, nặng nề khi tham gia tái cơ cấu các tổ chức tín dụng, vì có những cái không kiểm soát hết được. Thống đốc cũng thẳng thắn cho rằng, việc xử lý “ngân hàng 0 đồng” vẫn còn lúng túng, vì luật chưa có quy định.

Chốt lại nội dung này, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển đề nghị bỏ quy định "miễn trách nhiệm hình sự", không thể để điều 147 ở dự thảo luật này.

Báo cáo một số vấn đề lớn về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các TCTD của Ủy ban Kinh tế của Quốc hội trong phiên  họp sáng nay cho biết, trên cơ sở ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội tại kỳ họp thứ 3 về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các TCTD, Thường trực Ủy ban Kinh tế đã chủ trì, phối hợp với Cơ quan soạn thảo và các cơ quan hữu quan nghiên cứu tiếp thu, chỉnh lý, dự thảo Luật.

Thường trực Ủy ban Kinh tế và Cơ quan soạn thảo đã phối hợp rà soát, nghiên cứu để sửa đổi, bổ sung toàn bộ các quy định tại dự thảo Luật đã trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 3, ngoài ra, tiếp thu, sửa đổi, bổ sung thêm tại 11 điều, khoản, cụ thể là những trường hợp không cùng đảm nhiệm chức vụ (Điều 34), trách nhiệm công khai các lợi ích liên quan (Điều 39), nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát (Điều 45), nghĩa vụ của cổ đông phổ thông (Điều 54), tỉ lệ sở hữu cổ phần (Điều 55), góp vốn, mua cổ phần (Điều 103), góp vốn, mua cổ phần của công ty tài chính (Điều 110), hạn chế cấp tín dụng (Điều 127), giới hạn cấp tín dụng (Điều 128), giới hạn góp vốn, mua cổ phần (Điều 129) và tỉ lệ bảo đảm an toàn (Điều 130) của Luật Các TCTD.

Thảo luận tại phiên họp, nhiều ý kiến thành viên UBTVQH nêu quan điểm, mục đích của việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các TCTD lần này phải nhằm đáp ứng yêu cầu cấp bách về hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về xử lý TCTD yếu kém, hạn chế, ngăn ngừa TCTD yếu kém mới phát sinh, xử lý các vướng mắc, bất cập trong quá trình cơ cấu lại hệ thống TCTD.

Đồng thời, các ý kiến đã tập trung thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến liên quan đến các quy đinh về nguồn lực thực hiện phương án cơ cấu lại các TCTD; trách nhiệm đối với người tham gia cơ cấu lại TCTD được kiểm soát đặc biệt; quy định tổ chức bảo hiểm tiền gửi, ngân hàng hợp tác xã và các TCTD khác được cho vay đặc biệt; xử lý chuyển tiếp các trường hợp ngân hàng thương mại đã mua bắt buộc; chuyển giao bắt buộc TCTD được kiểm soát đặc biệt...