Đây là một trong những giải pháp mang tính đột phá nhằm khắc phục những hạn chế, bất cập về tỷ lệ không nhỏ thủ tục hành chính chưa đưa vào giải quyết tại bộ phận một cửa ở nhiều cơ quan, đơn vị; chất lượng công chức, tình trạng thủ tục hành chính giải quyết quá hạn và người dân, tổ chức phải đi lại nhiều lần, nhiều nơi đã gây phiền hà, bức xúc. Chi tiết