Doanh nghiệp doanh nhân được xác định là động lực chính cho tăng trưởng, đóng góp cho ngân sách Nhà nước, tạo công ăn việc làm cho người lao động và giải quyết các vấn đề xã hội. Chi tiết