Toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư bế mạc Hội nghị Trung ương 7

Sáng 12/5, tại Hà Nội, Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã bế mạc, hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra sau 6 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc.

Tin tức - cách đây 10 tháng