Tín dụng chưa thông: Do doanh nghiệp hay do cơ chế?

Vốn là một yếu tố quan trọng và cũng là trở ngại chính cho DNNVV, hiện nay 60% DNNVV không tiếp cận được nguồn vốn tín dụng, vậy trách nhiệm thuộc về ai?

Tin tức - cách đây 9 tháng

Tác giả: Bích Phương - Hoàng Hưng