Thành lập cơ quan giám định BHYT độc lập, cần hay không cần?

Tổ chức giám định độc lập sẽ được sử dụng khi bất kể đơn vị nào có đề nghị nếu thấy BHYT xuất toán những khoản không hợp lý. Đơn vị yêu cầu giám định phải bỏ chi phí để mời giám định độc lập. Đơn vị giám định có quyền điều tra, kiểm tra và đưa ra những kết luận.

Tin tức - cách đây 11 tháng