Xu thế phát triển hiện nay là liên kết, hợp tác, kết nối để chia sẻ, nắm bắt được các thông tin nhanh nhất trong chuỗi giá trị toàn cầu. Đó không chỉ là thách thức của nữ doanh nhân mà còn là thách thức của nền kinh tế. Chi tiết