Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, doanh nghiệp tư nhân nói chung, doanh nghiệp nhỏ và vừa nói riêng, vẫn gặp những khó khăn nhất định, vì vậy, cần phải tháo gỡ vướng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa để khối doanh nghiệp này, ngày càng có nhiều đóng góp hơn nữa cho sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam. Chi tiết