Sứ mệnh của Doanh nghiệp - Doanh nhân là tạo việc làm cho người lao động

Chưa bao giờ vai trò của Doanh nghiệp - Doanh nhân được nhận thức một cách rõ ràng như ngày nay. Doanh nghiệp - Doanh nhân được xác định là động lực, là chủ thể chính của nền kinh tế thị trường, còn Chính phủ giữ vai trò kiến tạo, phục vụ.

Tin tức - cách đây 1 năm