Chuyện kinh doanh, những thảo luận của các luật sư, chuyên gia, doanh nhân sẽ được phát hành vào ngày 16 và 28 hàng tháng trên Diễn đàn TV tại địa chỉ www.enternews.vn. Chi tiết