Phá bỏ rào cản về đa dạng hoá nguồn vốn và thể chế để kinh tế tư nhân phát triển

Việc khó tiếp cận đất đai và chưa đa dạng hoá nguồn vốn đang là những rào cản khiến khu vực kinh tế tư nhân chưa muốn lớn.

Tin tức - cách đây 8 tháng