Ông Nguyễn Đình Cung – Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương cho rằng: “Bãi bỏ, đơn giản hoá các điều kiện kinh doanh là một trong những trọng tâm mới của Nghị quyết 19/NQ-CP 2018”. Chi tiết