Thay đổi lớn nhất của Nghị định 15/2018/NĐ - CP là cách thức kiểm tra chuyên ngành từ tiền kiểm sang hậu kiểm, phân quyền quản lý nhiều hơn cho cấp địa phương và giảm chồng chéo về quản lý giữa các cơ quan Nhà nước trong lĩnh vực An toàn Thực phẩm. Chi tiết