Khó khăn của doanh nghiệp khi tiếp cận đất đai

Nghị quyết số 10 NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân ra đời. Tuy nhiên trong quá trình triển khai, doanh nghiệp vẫn gặp phải những khó khăn cần tháo gỡ kịp thời, đặc biệt là vấn đề về đất đai.

Tin tức - cách đây 10 tháng

Tác giả: Hoàng Hưng