Con người đóng vai trò quyết định trọng chiến lược phát triển kinh tế số

Kinh tế số có vai trò quan trọng đối với tăng trưởng kinh tế, tạo ra bước đột phá cho mỗi quốc gia trong trong bối cảnh thế giới đang bước vào cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Tin tức - cách đây 6 tháng