Phiên III: Các hội thảo chuyên đề: Nông nghiệp bền vững; Tài chính cho phát triển; Y tế và giáo giục; Cơ sở hạ tầng; Đặc khu kinh tế và tiềm năng du lịch; Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo. Chi tiết