Hiệp hội ngành giấy cần cơ chế ưu đãi đầu tư để tạo sức bật

Hiện nay doanh nghiệp ngành giấy mới chỉ được tiếp cận nguồn vốn vay từ ngân hàng thương mại trong khi đó các nguồn vốn khác thì chưa thể tiếp cận.

Tin tức - cách đây 8 tháng

Tác giả: Đinh Thanh - Ngọc Hà