Năm 2018, Dự báo tăng trưởng kinh tế sẽ vượt qua mức 6,5% tương đối dễ dàng. Thậm chí, nhiều khả năng tăng trưởng GDP vượt mục tiêu đề ra của Quốc hội. Chi tiết