Không những tận dụng tốt các yếu tố thuận lợi về địa lý, thiên nhiên, di tích lịch sử văn hóa… các doanh nghiệp kinh doanh du lịch tại Thanh Hóa đã nâng cao chất lượng dịch vụ để phục vụ du khách. Chi tiết