Để có thể hình thành một hệ sinh thái khởi nghiệp phù hợp và hiệu quả, vai trò của Chính phủ và các tổ chức khởi nghiệp là quan trọng nhưng vẫn chưa đủ. Chi tiết